Huisvesting asielzoekers

In de gemeenteraadsvergadering van 18 augustus jl heeft de fractie van de Partij van de Arbeid vragen aan het college gesteld over de huisvesting van asielzoekers.

De reden is dat het aantal asielaanvragen, onder andere door de toenemende onrust in de wereld, met name in het Midden Oosten, sterk toeneemt. Het COA stuit bij het zoeken van opvangplaatsen op het probleem dat de huidige asielzoekerscentra vol zitten. Het COA ziet zich zelfs genoodzaakt asielzoekers op te vangen in onder andere sporthallen. Wij vinden het onze taak naar mogelijke oplossingen te zoeken

In de Leeuwarder Courant van 12 augustus hebben we gelezen dat de Friese gemeenten onvoldoende in staat zijn om alle asielzoekers, die al in het bezit zijn van een verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders, buiten het asielzoekerscentrum te huisvesten. Sommige statushouders wachten al maanden op een woning. Het asielzoekerscentrum in Drachten wordt in dat verband met name genoemd. Het gaat in totaal voor de AZC’s in Burgum, Drachten en Sint Annaparochie om ruim 300 asielzoekers die ten onrechte een plaats innemen in het AZC. Gemeenten hebben de plicht statushouders, buiten het AZC, te huisvesten. Door deze statushouders buiten het AZC te huisvesten komt er ruimte in het AZC voor nieuwe asielzoekers.

We hebben de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college bekend met het probleem?
  2. Hoeveel statushouders moet onze gemeente huisvesten?
  3. Hoeveel statushouders verblijven nu nog in het AZC in Drachten?
  4. Hoelang wachten ze al op een woning?
  5. Hoe kan het dat deze mensen nog geen woning hebben toegewezen gekregen?
  6. Welke acties zijn of worden er ondernomen om een woning voor deze statushouders te zoeken?
  7. Kan het college inschatten wanneer onze gemeente aan de plicht om deze statushouders te huisvesten voldoet?

Uit de antwoorden van de wethouder blijkt dat het college kennis heeft van de problematiek. De wethouder gaf aan dat onze gemeente in het tweede halfjaar van dit jaar 51 statushouders buiten het  AZC moet huisvesten. Op dit moment zitten er nog 169 statushouders in het asielzoekerscentrum. Ze wachten al 8 tot 12 maanden op een woning. Het betekent overigens niet dat deze statushouders allemaal een woning in onze gemeente moeten krijgen. Het COA plaatst deze statushouders in een gemeente en dat kan in principe in heel Nederland zijn.

De wethouder gaat in gesprek met woningbouwcorporaties en andere partijen om deze problematiek zo snel mogelijk op te lossen. Hij verwacht dat het hoogstwaarschijnlijk wel lukt deze statushouders binnen de afgesproken termijn te huisvesten. Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen.
Jan van der Schaaf
Gemeenteraadslid Partij van de Arbeid Smallingerland