Ga naar de inhoud

Uit de raad: Initiatiefvoorstel Parken

De parken zijn er voor ons allemaal!

Op 9 mei vond in de raad de bespreking van het voorstel van de SP, D66 en PvdA over de aanpak van de parken plaats. Op de tribune zaten veel betrokken bewoners.

De opening van het debat vond plaats door de SP. Jamal Alsari hield een gloedvol en op sommige momenten zelfs emotioneel betoog. En ik doe hem, door dit zo samen te vatten, veel te kort. Daarna heb ik een korte toelichting gegeven op wat de essentie is van wat wij willen: het samen met de bewoners plannen maken en uitvoeren zodat de parken inderdaad weer van ons allemaal worden (voor de hele tekst van mijn bijdrage zie hieronder). Door Evan Meijer werd namens D66 aangegeven hoe hij in zijn jeugd door de parken speelde en dat ook dat voor de jeugd van nu onder druk staat.

Het debat gaf een mooie inkijk in hoe de politieke partijen in onze gemeente in hun vel zitten. Christen Unie opende met het uitspreken van veel waardering aan de initiatiefnemers voor het oppakken van dit maatschappelijk probleem en wil graag samen met raad en college nadenken hoe hier een goede uitwerking aan te geven. Het CDA en GroenLinks namen de rol als coalitiepartij en gaven aan dat zij vertrouwen op het in gang gezette beleid en dat voor hun het voorstel niet nodig is. FNP sprak over het waterbedeffect en constateert dat de wereld en vooral de mensen daarop nu eenmaal niet ideaal zijn. De ELP had graag een aanpak met specifieke en meetbare maatregelen. Voor de VVD was het doel van het voorstel al behaald. Smallingerlands Belang hield een pleidooi voor meer handhaving en toezicht in de hele gemeente. Vervolgens hield de wethoudster in haar bijdrage de samenleving voor om overlastgevers meer en actief aan te spreken.

Omdat iedereen nu in de debatgroef zat van het eigen gelijk en er op zo’n moment geen dialoog tot stand komt vroeg Jamal om schorsing en deed daarna namens de drie initiatiefnemers het voorstel om het punt nu niet verder te bespreken maar over twee weken opnieuw te agenderen. Zo hebben we de tijd om in gesprek te gaan met de andere partijen en het voorstel aan te passen. We hebben namelijk ervaren dat iedereen de problematiek onderkend. De puzzel is dus nu om te komen tot aanpassing van het voorstel zodat alle partijen en het college dit steunen en waarmee de bewoners ervaren dat de gemeente samen met hun werkt aan het bereiken van ons doel: de parken zijn van ons allemaal!

Namens de fractie,
Maarten Noordhoff


Voorzitter
De parken zijn er voor ons allemaal; dat is de essentie waar het in dit voorstel om gaat.
De parken functioneren de parken voor belangrijke groepen inwoners niet of slecht of beperkt. De voorbeelden hiervan zijn de afgelopen periode vol op langs gekomen en behoeven nu geen toelichting. We zijn het daar ook wel over eens. Ook het college is daarvan doordrongen. Uit de wensen en bedenkingen van het college blijkt in ieder geval dat zij zich zeer van bewust is van de problematiek en dat zij probeert in te spelen op deze maatschappelijke onrust. Er is al veel gebeurd binnen de kaders zoals wij die als raad hebben gesteld. En als ik het goed lees gaat het college soms ook over de rand van deze kaders. En vorige week brandde dan de verlichting in het Reiding park! Onze waardering daarvoor. Een goed bestuur speelt proactief in op maatschappelijke behoeften.
Maar ook hier geldt voor ons als raad: als je blijft doen wat je deed krijg je wat je had.
Het voorstel geeft een volledig beeld van de denkrichtingen en dilemma’s. Maar valt niet in de valkuil dat de raad gedetailleerd bedenkt en oplegt wat er moet gebeuren en goed is voor de samenleving. Het is het volgende agendapunt; participatie. Door samen met de gebruikers een plan van aanpak op te stellen creëer je creativiteit en draagvlak.
Wat ons betreft is dat de werkwijze die wij voorstaan.
Wij steunen dit voorstel van de SP dan ook van harte.