Ga naar de inhoud

Vaarweg naar Drachten

Het kan toch niet zo zijn dat de provincie in de persoon van Sietske Poepjes de vaarweg naar Drachten schrapt, net zoals het spoor naar Drachten bestuurlijk geschrapt is?
Wat is er toch aan de hand?

Al enkele jaren zijn plannen in ontwikkeling om de huidige vaarweg naar Drachten aan te pakken. Dit is om meerdere redenen noodzakelijk.
Op dit moment maken beroepsvaart en pleziervaart gebruik van dezelfde vaarweg, met alle risico’s van dien. De huidige vrachtschepen die door de vaarweg kunnen,  zijn van het formaat Klasse IV. Grote bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water gaan over op Klasse V schepen. Voor deze maat is de vaarweg niet geschikt.

De haven van Drachten is de grootste binnenhaven van Friesland en biedt direct en indirect werk aan 1600 mensen. Met de andere havens in Friesland is een samenwerking opgestart onder de naam Frisian Ports. Zo kan Friesland, en daarmee ook Drachten, zich goed naar de rest van Nederland, Europa en andere werelddelen profileren.
Binnen dit geheel  is het belangrijk om de bereikbaarheid en veiligheid van de haven van Drachten optimaal te houden.

Deze situatie was aanleiding om naar alternatieven te kijken voor de huidige vaarweg.
Vanuit de provincie is een onderzoek opgestart, de Statenfracties hebben per amendement heldere kaders  meegegeven voor dit onderzoek.
Het is een vreemde situatie dat het er nu alle schijn van heeft dat het uitgevoerde onderzoek dit kader niet volgt. In de rapportage lijken ook onjuistheden te staan en de uitkomsten zijn reeds met derden gedeeld, terwijl de Staten net als de raad van Smallingerland er nog geen kennis van heeft genomen.

Wat nog het meest verbaast, is de houding en reactie van gedeputeerde Sietske Poepjes.
Wethouder Ron van der Leck geeft in zijn brief aan de gemeenteraad van Smallingerland aan dat de gedeputeerde nu terughoudend is, om te voorkomen dat over enkele weken de inwoners van Oudega e.o. teleurgesteld moeten worden.
De PvdA leest dit als een definitieve aftocht van de vaarweg.  Het is erg kortzichtig en ondoordacht.
Een goede ontsluiting van de haven van Drachten komt de hele Friese sector (Frisian Ports) ten goede en sluit bovendien goed aan op de Europese plannen richting  een goede bereikbaarheid van het Noorden van Nederland met Duitsland, Scandinavië.
Voor de PvdA is de noodzaak voor een alternatieve vaarweg duidelijk, alleen het traject is nog in onderzoek.

Niet doorgaan van een alternatieve vaarweg is schadelijk voor het wegverkeer (er komt meer vervoer over de weg), het milieu (toename wegverkeer), recreatievaart (combinatie met beroepsvaart) en de werkgelegenheid (bedrijven gaan in het uiterste geval weg uit Drachten en daarmee uit Friesland; en nieuwe bedrijven komen niet als ze afhankelijk zijn van een goede vaarverbinding).
PvdA Smallingerland zal samen met de Statenfractie strijden voor behoud en uitbreiding van werkgelegenheid in Friesland door de aanleg van een alternatieve vaarweg van Drachten naar het Prinses Margrietkanaal.

Trees Flapper,
fractievoorzitter