Anton Pieters unaniem verkozen tot lijsttrekker van de PvdA Smallingeland.

Impressie van de ALV d.d. 29 november 2021

Nadat de coronacijfers weer sterk stegen, hebben we de ALV digitaal moeten doen.
Alles leek zo goed. In de voorbereidingen was er geëxperimenteerd met Zoom en het opzetten van een stemtool ten behoeve van eventuele stemmingen over de kandidatenlijst. Maar op het moment suprême liep het toch niet zoals verwacht. Er was iets misgegaan met de link. Gelukkig kon dit na een lichte paniek in “de controlekamer” toch nog hersteld worden toen iedereen een nieuwe link toegestuurd werd. Om 20.00 uur verwelkomde voorzitter Bert van der Meulen iedereen digitaal en hadden uiteindelijk 35 leden ingelogd op deze speciale ALV, die voornamelijk in het teken stond van de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

In het eerste deel van deze bijeenkomst kwamen de huishoudelijk zaken aan de orde. De begroting 2022 werd besproken en goedgekeurd. Aandachtspunt voor volgend jaar: laat bij de begroting ook de bedragen van het vorige begrotingsjaar zien.
Als kascommissie voor de kascontrole in het voorjaar werden Trees Flapper en Gerrit van der Schaaf benoemd.
Het werkplan bestuur werd door de voorzitter toegelicht. Natuurlijk staat dit zeker in het eerste kwartaal in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen.
Daarnaast was er speciale aandacht voor het werven van vrijwilligers. Veel leden geven aan dat ze zich wel kortstondig willen inzetten, maar een verbintenis voor een langere periode niet ambiëren. Het bestuur gaat hiermee aan de slag. Ook om te voorkomen dat het (vele) werk, op de schouders van een steeds kleinere groep actievelingen terecht komt.

Na een korte pauze was het tijd voor het bespreken van de conceptverkiezingsprogramma en de conceptkandidatenlijst.
Ten aanzien van het verkiezingsprogramma werden diverse opmerkingen gemaakt. Vaak betrof het opmerkingen over verheldering en concretisering van items. Zoals: kan de gemeente zelf weer een woningbouwvereniging zonder winstoogmerk opzetten: kunnen “de Melkert-banen” niet weer ingevoerd worden; kan de kostendelersnorm niet afgeschaft worden, zeker in het licht van de huidige tekorten op de woningmarkt waardoor jongeren langer thuis blijven wonen; kan de gemeente niet een actief beleid opzetten ten aanzien van de schuldenproblematiek, zoals ook in Utrecht gebeurd. Vaak waren deze onderwerpen wel terug te vinden in het programma, maar dan enigszins anders geformuleerd of verpakt.
Over het open houden van het vliegveld werd een korte discussie gevoerd. Wel of niet open houden? Op dit moment wordt er op gemeentelijk niveau nog onderzoek naar gedaan. De meningen over het vliegveld zijn in onze partij aan het schuiven. In het verleden was de PvdA daar een voorstander van, maar tegenwoordig wordt daar genuanceerder over gedacht. Er werd voorgesteld om hierover een ledenvergadering te houden. Dit werd door het bestuur overgenomen.
Tijdens de bijeenkomst werden een tweetal amendementen ingediend en aangenomen.
De eerste ging over het bouwen van woningen in de dorpen:
❍ Om de woningcrisis te boven te komen gaan we meer woningen bouwen. Meer woningen in de dorpen en in Drachten.
De tweede over het belangrijk maken van voorschoolse voorzieningen en de strijd tegen laaggeletterdheid:
❍ Voorschoolse voorzieningen en laaggeletterdheid vormen een speerpunt in het programmatisch werken met als doel beter de doelgroepen te bereiken en achterstanden te verkleinen.
Beiden werden zonder stemming aangenomen.

Daarna werd de concept-kandidatenlijst besproken.
Anton Pieters werd unaniem door de vergadering gekozen als lijstrekker voor onze partij. Om de verjonging in de partij een gezicht te geven werd Zahraa Aldaraaj een plekje hoger, nu op de derde, verkozen, waarmee zij van plek verwisselde met Maarten Noordhoff. Verder vonden er geen verschuivingen plaats, waarmee de conceptlijst nu definitief is geworden.

Na nog een korte toelichting op de plannen voor de campagne, met het opzetten van een strategie-, en campagneteam, werd de vergadering door Bert van de Meulen met de traditionele rondvraag afgesloten en kunnen we nu aan de slag met een mooie lijst gemotiveerde mensen en een verkiezingsprogramma om onze sociaaldemocratische doelen na gaan streven.