Beschouwingen n.a.v. de begroting

Begin juni behandelt de raad altijd de perspectiefnota. Aan de hand van wat tijdens de debatten naar voren komt en welke moties of amendementen worden aangenomen wordt de beleidsnota samengesteld. Hoeveel geld hebben we en waar geven we dit aan uit. Deze vergadering is over het algemeen begin november.

Tijdens deze twee vergaderingen krijgen alle partijen 4 of 5 minuten de gelegenheid om een beeld te schetsen van hoe zij vinden dat de ‘zaak’ er voor staat. Hieronder staat wat wij vanavond hebben ingebracht als beschouwing:

Dank aan iedereen die heeft gewerkt aan deze begroting. Het is een behoorlijk boekwerk geworden. De Perspectiefnota en de sessies daarna hebben van iedereen extra inzet gevraagd en, dat mag gezegd, alle respect dat de begroting er nu zo ligt.

Om te voorkomen dat 10 partijen de nadruk gaan leggen op dezelfde punten wil de PvdA dit moment wel aangrijpen om haar verhaal te vertellen.

In onze gemeente vind je een groot scala aan activiteiten, persoonlijkheden en omstandigheden. Van vlindertellen tot het fabriceren van gigantische transportbanden. Van hangouderen en jongeren tot goed georganiseerde verenigingen. Mensen met en mensen zonder een religie. We wonen hier met ruwweg 55.000 mensen en zoeken naar ons geluk en onze manier van leven binnen deze gemeenschap. Een groot deel van onze inwoners vindt haar weg. Dit is echter niet voor iedereen altijd even gemakkelijk. Het zal u niet verbazen dat de laatste groep in de ogen van de PvdA zeker niet vergeten mag worden.

Als raad worden wij geacht, als gekozen vertegenwoordigers van het volk, kaders te stellen en te controleren of het college ook binnen deze kaders kleurt.

Samen nemen we besluiten die effect hebben op het welbevinden van onze inwoners. Dat kan positief. maar ook negatief worden ervaren. 

Onze samenleving, en niet alleen onze gemeente, wordt echt ingewikkeld. Zo ingewikkeld dat sommige inwoners afhaken. Moedeloos worden omdat ‘ze’ toch niet luisteren. Wanneer regels, ingesteld om de zwakkeren te beschermen, te ingewikkeld zijn voor deze groep dan gaat er toch iets mis. Als inwoners niet meer weten waar ze hun vragen kunnen stellen dan roept dat om een centrale plek. Gelukkig wordt de PvdA hierin gesteund door de landelijke ombudsman. 

In 2016 zijn mevrouw Mulder en ondergetekende het huis ingegaan om informatie te halen voor het opstellen van een initiatiefvoorstel voor een ombudsfunctie. Op 11 juli 2017 kwam de christenUnie met een motie met dezelfde strekking. Deze motie is aangenomen en dat is mooi. Het gaat om het resultaat. Begin dit jaar heeft de PvdA een motie ingediend, samen met D66, om het college nogmaals te wijzen op nut en noodzaak van deze ombudsfunctie en misschien wat peper op de juiste plekken aan te brengen. 

De nationale ombudsman heeft afgelopen week aangegeven onze zienswijze te delen en gaat in zijn voorstel verder dan de motie die wij hebben ingediend. Hij pleit voor het instellen van een hulploket in alle gemeenten voor alle denkbare vragen. Dit onderschrijft de PvdA van harte. Ik hoop ook echt dat we bij het uitvoeren van de motie niet weer een discussie over het proces hoeven te voeren maar ons gewoon met de inhoud bezig kunnen houden. Stel in, evalueer en stel bij. 

Afgelopen jaren zijn we als PvdA verwacht en onverwacht bij veel bijeenkomsten aanwezig geweest waar inwoners gevraagd wordt mee te denken.  Dit is erg waardevol. Tegelijkertijd is het maar een kleine groep die zijn stem laat horen. Het valt ons op dat deelname vanuit bijvoorbeeld De Wiken en Noord-Oost bijna nihil is. Laten we niet vergeten te luisteren naar de mensen die je niet hoort. Laten we proberen door negatieve opmerkingen heen te kijken en ons te verplaatsen in hun situatie. 

Een ieder heeft zijn eigen beleving van de samenleving. We kunnen niet van iedereen verwachten dat men van alles op de hoogte is voor er opmerkingen worden geplaatst. Zorg er voor dat informatie met zo weinig mogelijk drempels beschikbaar komt voor inwoners om dingen op te zoeken of om iemand naar te kunnen verwijzen. Streef er naar de beste, klantvriendelijkste en groenste gemeente te zijn. 

De PvdA wil dat iedereen zeker kan zijn dat hij de zorg krijgt die nodig is en daar ook zonder problemen aanspraak op kan maken. Dat iedereen zeker kan zijn dat hij mee kan doen. Dat er, wanneer er afstand bestaat, met zorg gekeken wordt naar re-integratie. Op een respectvolle manier.

Hier eindigen wij onze beschouwing. Wat we van de specifieke onderwerpen vinden zullen we in de debatten naar voren brengen. 

Voor de goede orde meld ik hier dat de PvdA het amendement van het CDA om het tarief van De Grietman niet te verhogen mee indient. In het verlengde daarvan dienen we twee moties in. Een motie om toeristenbelasting in te voeren en een motie om in gesprek te gaan met de horeca- en recreatie-ondernemers in de Veenhoop en de Hooidammen. 

Ook willen wij de bezuiniging op de ambtelijke ondersteuning voor de WMO Adviesraad terugdraaien. De CU heeft dezelfde intentie, dus dit amendement dienen we gezamenlijk in. 

Verder wil de Partij van de Arbeid ons college vragen om weer eens een kop koffie te scoren bij onze buurgemeenten en te kijken of schaalvergroting misschien een oplossing kan zijn voor sommige problemen.