Bijdrage PvdA aan bespreking Beleidsplan 2017-2020

Vooraf
Op 8 november werd het Beleidsplan 2017-2020 met de Raad besproken. In het Beleidsplan worden de plannen voor de komende jaren geconcretiseerd. Alle fracties konden hierop reageren en eventueel amendementen en moties indienen. In de bijdrage van onze partij stond de vraag centraal wat één en ander voor de mensen in onze gemeente betekent.
Hieronder volgt de complete bijdrage, zoals die door onze fractieleider Trees Flapper is uitgesproken.

Beleidsplan
De complimenten aan het college voor het bereikte resultaat in het beleidsplan. Van een dik negatief perspectief naar een lichte plus. Het beleidsplan is helder en duidelijk, en voldoet aan de nieuwe wettelijke normen. Chapeau voor al het werk, zeker nu het werk de laatste twee maanden helaas met een wethouder minder gedaan moest worden. Het resultaat is mede dankzij de inzet van onze wethouder, Nieske Ketelaar gerealiseerd.
Ondanks de plus, stelt de PvdA voor de technische aanpassing, het niet toerekenen van de rente aan de algemene reserve in te voeren. We dienen een amendement in.

Ambities
Het college werkt nu ruim twee jaar, samen met de Raad aan de ambities, niemand aan de kant, iedereen doet mee, mensen begeleiden tot zelfstandige en verantwoordelijke inwoners van Smallingerland. En voor hen die dat nodig hebben, zorgen we voor een vangnet.
Breed meedoen in de samenleving geldt voor alle sectoren, sport, cultuur, school, werk.

Tweedeling
De tweedeling in de samenleving en het aantal mensen dat opgroeit in armoede baart de PvdA zorgen.
Een belangrijke factor is de laaggeletterdheid. In onze gemeente is deze met 16% hoger dan het Friese en landelijke gemiddelde.
Laaggeletterdheid leidt tot uitsluiting op veel terreinen zoals goede gezondheid, werk, omgaan met geld, omgaan met instanties, etc.
Wij zien een grote uitdaging op het terrein van scholing en ontwikkeling, maar vooral in het bereiken van de doelgroep en het uitgaan van de leefwereld van onze inwoners.
Naast de vele goede initiatieven die er al zijn dienen we een motie in om de aanpak laaggeletterdheid te versterken.

Armoede en of schulden in het gezin kan tot gevolg hebben dat er onvoldoende ruimte is voor de opvoeding van de kinderen. Ter verlichting van deze situatie hebben we dit jaar een kindpakket vastgesteld. Wij dienen wederom een motie in om de dit jaar beschikbaar gestelde 100 miljoen structureel bij Prinsjesdag te oormerken om het armoedebeleid te verruimen.

Transformatie
Het versterken van de eigen regie, het eigenaarschap, de mensen gaat niet vanzelf. We pleiten ervoor om het beschikbare veranderbudget daadwerkelijk aan te wenden om de innovaties in andere werkwijze (houding, gedrag), inzet technologie, samenwerking, preventie, bundeling van projecten aan te jagen. Hierdoor kan ook de noodzakelijke bezuiniging doorgevoerd worden zonder in te boeten op kwaliteit. De PvdA denkt dat binnen het onderdeel Sociaal Domein Algemeen, een post van 11 miljoen mogelijkheden zijn.
Maar ook de inzet van methoden zoals de Eigen Kracht Conferentie draagt bij aan onze ambities.
Goed werkgeverschap en goede arbeidsvoorwaarden horen daar ook bij. We overwegen dan ook om vooruitlopend op de wetgeving de alphahulpconstructie per motie los te laten, zo spoedig mogelijk als verantwoord is. Graag een reactie van de wethouder.

Tot slot voorzitter,
Onze bijdrage richt zich op de mensen, op samen leven. Dat geldt ook voor nieuwkomers. Het gaat ons aan het hart dat de doelgroep Vluchtelingen beleidsmatig bij het programma Veiligheid is onder gebracht is. Onze inzet voor deze mensen valt immers onder het sociaal domein en onderwijs. We dienen dan ook een amendement in om de zorg  voor Vluchtelingen onder te brengen daar waar ie hoort, het programma Sociaal Domein.