Bijdrage zoals uitgesproken tijdens de vergadering van 03-03-20

Voorzitter,

Ook deze keer gaan we het kort houden. Wij hebben het rapport vaker dan drie keer gelezen en samengevoegd met de duiding van de heer Baas. Het zal niemand verbazen dat wij ons herkennen in de conclusies die door de samenstellers zijn getrokken en nu in het rapport staan. 

Er is nu een nieuwe situatie en zoals door ons altijd gezegd willen we graag dat de gemeente snel weer bestuurbaar wordt. Door alle partijen zijn bij de verkenner beoogde effecten aangegeven. Deze effecten kunnen worden behaald wanneer partijen bereid zijn om samen te werken en het gemeentebelang boven het eigen- of partijbelang te plaatsen. Wij zijn daar zeker toe bereid en willen ons hard maken voor een zakencollege.   

Wat ons betreft beginnen we met het opstellen van de profielen voor de aan te trekken bestuurders en voor het instellen van de commissie met mandaat. Daarnaast kan er al worden gewerkt aan het herijken en het aanvullen van het hoofdlijnenakkoord. Deze drie processen kunnen parallel aan elkaar worden gedaan. Wanneer iedereen zich hier vol voor inzet kunnen we binnen afzienbare termijn dat proces afsluiten en aan de slag gaan.

Een structuurverandering is een technische wijziging. Ongeacht wat we aan het eind van het debat besluiten, staat er nog een andere conclusie in het rapport en dat is dat er een cultuurverandering nodig is. Deze staat los van de structuurverandering. “Wantrouwen is de politieke mores geworden in Smallingerland” staat onomwonden te lezen in het rapport. Wij onderschrijven dat en hebben er last van. Juist dat wantrouwen van partijen richting het college was voor ons immers de aanleiding om de coalitie te verlaten. 

Wij willen ónze energie dan ook inzetten om er voor te zorgen dat onze inwoners, waar nodig, goede zorg kunnen krijgen en voor het weer op de kaart zetten en ontwikkelen van onze gemeente. Wij zijn het dan ook eens met de aanbevelingen. We kijken graag even in de spiegel en leren ook graag iets bij.

Wij willen de samenstellers van dit rapport bedanken voor hun inzet.