Impressie ALV 30 november 2020

Het begon wat onwennig; inloop/inloggen vanaf 19.20 uur.
Normaal is de inloop een moment om even bij te praten. Nu zat iedereen stil achter zijn scherm; bij “binnenkomst” werd door een enkeling “hallo ”gezegd, maar voor de rest was het afwachten. Uiteindelijk bezochten 18 leden deze ALV.
Exact half acht opende Bert van der Meulen (de voorzitter) deze bijzondere bijeenkomst. Na een korte uitleg over de wijze waarop deze vergadering zou gaan verlopen “als je wat in wilt brengen kan dat via de chat-knop, maar een hand opsteken voldoet waarschijnlijk ook”, begon de eigenlijke vergadering. De agenda werd via een gedeeld beeld aan iedereen getoond.

De huishoudelijke punten (werkplan bestuur 2021, begroting 2021 en de benoeming van een nieuwe kascommissie, Gerrit van der Schaaf en Jan van der Schaaf) werden na een korte toelichting akkoord bevonden.

Wim Ram werd bij acclamatie benoemd als nieuw bestuurslid. Bert gaf namens het bestuur aan dat we blij zijn met deze benoeming. Hiermee bestaat het bestuur sinds lange tijd weer uit vijf personen.
Wim gaf aan dat hij zin heeft om bestuurlijk actief te worden en zich graag in wil zetten om nieuwe leden te werven, onder andere bij jongeren en allochtonen.

Daarna kwamen de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 aan de orde.
In grote lijnen konden de ingelogden zich vinden in de opzet van het bestuur, waaronder geen lijsttrekkersverkiezing, al waren er op sommige onderdelen wel vragen.
T.a.v. de wethoudersprocedure werd opgemerkt dat het goed zou zijn als de leden hierbij ook hun voorkeur uit kunnen spreken:
1 Gaan we intern een kandidaat selecteren?
2 Gaan we extern een partijlid werven?
3 Heeft een zakencollege de voorkeur?
In de voorjaarsvergadering komen we hierop terug. Het bestuur komt met een voorstel of en zo ja welke variant de voorkeur heeft en bespreekt dit met de leden.

Over de onafhankelijke kandidaatsstellingscommissie werd opgemerkt dat het wellicht handig is om hier toch ook een bestuurslid als adviseur aan toe te voegen.

Bijzondere aandacht werd er gevraagd voor de masterclass politiek. De bedoeling hiervan is mensen enthousiast te maken voor de (lokale) politiek. Er hebben zich 10 mensen aangemeld. Door de corona-crisis is de start uitgesteld tot in ieder geval januari 2021. Op dit moment is niet te zeggen op welke wijze er gestart kan worden.
Mochten er nog belangstellenden zijn, dan kunnen zij zich melden bij het bestuur.

Daarna was het woord aan de fractie over de actuele politieke situatie in Smallingerland. Anton Pieters (fractievoorzitter) geeft informatie over de huidige situatie in de gemeenteraad. Het wantrouwen en achterdocht richting het college is bij sommige partijen groot, waardoor een onwerkbare situatie is ontstaan. De begrotingsvergaderingen verliepen dramatisch. Mogelijk wordt de begroting niet goedgekeurd door de provincie en moet er alsnog een herstelbegroting ingediend worden voor 15 december. Allemaal zaken die veel impact hebben en waar de fractie zich grote zorgen over maakt.

Zo tegen negen uur waren we door alle punten. De voorzitter bedankte alle aanwezigen en sloot de vergadering met de woorden: “Dit was de 1e keer dat we zo vergaderden, en dat het op zich wel werkt, maar hopelijk ook de laatste keer…”

Jaap Munniksma