Impressie ALV d.d. 29 maart 2021

“Dit was de eerste keer dat we zo vergaderden, op zich werkte het wel, maar hopelijk is het ook de laatste keer”. Met deze woorden sloot Bert van der Meulen, voorzitter van de afdeling, de vorige Algemene Ledenvergadering af.

Inmiddels zijn we een paar maanden verder en een ieder weet dat we nog steeds in een situatie zitten waarin fysiek vergaderen niet mogelijk is. Toch hadden zich 27 leden aangemeld voor deze voorjaars ALV, waaronder één van de jongste leden van 27, maar ook het oudste lid van de afdeling Sietse Dijkstra van 96 jaar.

De agenda kon verdeeld worden in drie categorieën:
-Een terugblik op de landelijke verkiezingen van 17 maart;
-Huishoudelijke zaken;
-Voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Als eerste werd uitvoerig stil gestaan bij de uitslag van de landelijke verkiezingen. Aan de hand van vier stellingen konden de leden hierover hun mening geven en werd de uitslag meteen gepresenteerd (wel een voordeel van een Zoom-vergadering). Daarna werd in groepjes verder digitaal gediscussieerd.

Een gevoel van teleurstelling overheerste, velen hadden op meer zetels gehoopt. In hoeverre het vertrek van Lodewijk Asscher een rol heeft gespeeld was niet voor iedereen duidelijk, al had hij volgens de helft van de aanwezigen niet hoeven te vertrekken.

Over de vraag of de linkse partijen moeten gaan fuseren was de mening verdeeld. Breed gedragen werd het gevoel dat er in ieder geval meer onderlinge samenwerking nodig is.
Ook over de vraag of de PvdA nu wel of niet moet gaan meeregeren waren de meningen verdeeld. De vraag bleef hangen: waar kun je het PvdA geluid beter laten klinken in de sterk verdeelde Kamer, in de oppositie of juist als regeringspartij? Bij de gedachten hierover bleven de ervaringen met Rutte II een rol spelen. Het lijkt erop dat we als partij nog lang de wrange vruchten van deze periode moeten plukken.

Hierna konden de huishoudelijk zaken worden afgehandeld. Alle verslagen werden goedgekeurd. Alleen de bestuursverkiezing nam iets meer tijd. Jannigje Dijkstra en Cees Kuipers waren aftredend. Er hadden zich geen nieuwe kandidaten gemeld, waarna Cees aangaf dat hij nog wel voor een periode beschikbaar is. Met duimopsteken werd hiermee ingestemd. Het bestuur gaat de komende maanden nog wel op zoek naar een nieuw lid, die de vrijgekomen plek van Jannigje wil innemen.

Ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen moesten diverse stukken vastgesteld worden. De vergadering kon zich vinden in de voorgestelde profielen voor fractie, fractielid, lijsttrekker en wethouder. Ook de benoeming van de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie kon op instemming rekenen:
Bert Middel (voorzitter), Yneke Landheer, Jan van der Schaaf en Cees Kuipers (als contactpersoon vanuit het bestuur).

Ten aanzien van het opstellen van het verkiezingsprogramma werd opgemerkt dat een tussentijdse voortgangsrapportage op prijs werd gesteld. Dit wordt in het draaiboek meegenomen.

N.a.v. de in de vorige ALV aangenomen wethoudersprocedure werd op verzoek van de ALV nu een notitie van het bestuur besproken of er een voorkeur is voor een interne-, of een externe wethouderskandidaat. De conclusie werd akkoord bevonden. Wel werd deze als volgt duidelijker geformuleerd, namelijk:
“Het bestuur adviseert om bij een wethoudersbenoeming voorafgaand aan de verkiezingen geen voorkeur uit te spreken voor een interne kandidaat, maar ook niet voor een externe kandidaat. Een kandidaatstellingscommissie en de fractie moeten kunnen handelen naar de situatie op dat moment. In de reeds vastgestelde wethoudersprocedure is voldoende borging en zorgvuldigheid ingebouwd om te komen tot goede en in de PvdA gewortelde bestuurders”.

Hoewel de voorzitter deze bijeenkomst had kunnen eindigen met vergelijkbare woorden als de vorige ALV, overheerste nu toch een bevredigender gevoel. Ondanks de beperkingen was het een geanimeerde bijeenkomst, waarin op een prettige wijze van gedachten was gewisseld.
Een kwestie van gewenning, ervaring, voortschrijdende inzichten …? Voor herhaling vatbaar?

Jaap Munniksma