Impressie Politiek Café en ALV

Is er toekomst voor de sociaaldemocratie?

Deze vraag stond centraal tijdens het Politiek Café van 18 november 2019. De conclusie was volgens inleider Bert Middel: “Ja er is toekomst voor de sociaaldemocratie, maar niet voor de PvdA als partij.”

Om tot deze conclusie te komen had Middel een schets gegeven van de ontwikkeling van de sociaaldemocratie de afgelopen 100 jaar, daarbij zijn eigen (familie-)geschiedenis als uitgangspunt nemend.

Als kind groeide hij op in de Groningse Oosterparkwijk. Toen hij als jongen met z’n moeder in de jaren 50 door de wijk liep hingen er allemaal affiches voor de ramen. Op de vraag wie die man op het affiche was (Drees) antwoordde zijn moeder: “Die man is van ons”.

Het was de tijd van de verzuiling: katholieken stemden op de KVP, protestanten op de AR of CHU en de arbeider vond zijn heil bij de PvdA.

Voor de hardwerkende arbeidersklasse stond de PvdA voor solidariteit en verheffing; een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. Via de partij hoopte men dit te bereiken.

Door de jaren heen is de PvdA meerdere keren aan de regering geweest en heeft toen, onder het mom van “we nemen onze verantwoordelijkheid”, diverse impopulaire maatregelen genomen,  zoals de versobering van de WAO, de ziektewet of recent het afschaffen vaan sociale werkplaatsen. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de oorspronkelijke arbeidersklasse zich van de partij vervreemde.

Tegenwoordig zien we dat een echte arbeidersklasse niet meer bestaat. Veel mensen hebben het geloof in de politiek verloren of hebben onderdak gevonden bij partijen als PVV, Forum voor Democratie en SP. Toch zien we bij grote groepen de behoefte aan sociale rechtvaardigheid, ook onder kiezers van genoemde partijen.

En daarin ligt ook de toekomst voor de sociaaldemocratie. Niet als partij, maar als beweging die opkomt om mensen (weer) mee te laten doen in de maatschappij. Deze gedachte zal uitgedragen moeten worden middels een helder en geloofwaardig verhaal. Voor de Partij van de Arbeid is daar, volgens Middel, geen plaats met zijn beladen geschiedenis, maar er zal vast een sociaaldemocratische beweging ontstaan die nodig is om de huidige kapitalistische maatschappij  te corrigeren.

Een beweging die mensen inspireert, sociale waarden uitdraagt en mensen weer maatschappelijk mee laat doen. Daarin ligt volgens Bert Middel de toekomst van de sociaaldemocratie. En wie dan de leider wordt…? Er zal vast ooit een nieuwe Joop den Uyl opstaan.

Voorafgaand aan het café werden de stukken ten behoeve van de najaarsledenvergadering besproken. Het werkplan bestuur 2020 werd goedgekeurd, met de opmerking dat daarin nog wel plaats ingeruimd diende te worden voor visieontwikkeling: “Hoe ziet de PvdA Smallingerland de gemeente over pakweg 20 jaar?” Verder werd de begroting voor 2020 goedgekeurd en de kascommissie benoemd (Gerrit Bargerbos en Gerrit van der Schaaf).

Zes leden hadden zich afgemeld.

Tegen tienen bedankte de voorzitter Bert van der Meulen iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en kon iedereen onder het genot van een drankje nog even napraten.