Opwaardering vaarweg naar Drachten thema tijdens ALV van 12 november 2018.

Verslag van de bijeenkomst.

Na een kort huishoudelijk gedeelte stond de ALV van de afdeling Smallingerland in het teken van de opwaardering van de Vaarweg naar Drachten.

Tijdens het huishoudelijk deel werden het verslag van de ALV d.d. 11 juni 2018, het werkplan 2019 van het bestuur en de begroting voor 2019 besproken en goedgekeurd.
Als lid van de kascommissie, die in het voorjaar 2019 zijn werk zal doen, werd Gerrit Bargerbos  benoemd, samen met Sake Bijlsma.
De voorzitter bracht ook nog de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen onder de aandacht en de mogelijkheid om voor de lijsttrekker van de Eerste Kamer te kiezen.

Hierna stond de avond in het teken van de opwaardering van de vaarweg naar Drachten en waren ook niet leden hartelijk welkom. Als inleiders waren Roel de Jong (lid statenfractie PvdA) en Henk de Vries (Fryske Gea) uitgenodigd.
Roel de Jong belichtte de verschillende opties die er voor de opwaardering zijn. Een viertal mogelijkheden passeerden de revue, waarvan een tweetal op voorhand al te duur zijn en daardoor als onrendabel worden bestempeld. Maar ook aan de opties die momenteel nog worden besproken kleven de nodige bezwaren, zowel vanuit economisch oogpunt als landschappelijk:
-de huidige vaarweg opwaarderen loopt door het kwetsbare gebied de Alde Feanen,
-de aanleg door het Burd, zou een dure investering zijn, waarbij ook nog eens een vorm van kapitaalvernietiging zou plaats vinden en een bedreiging vormen voor de daar levende weidevogels.
-een optie zou ook nog kunnen zijn om een nieuw bedrijventerrein te gaan ontwikkelen bij Irnsum en bedrijfsverplaatsingen daarheen te stimuleren. Voor de werkgelegenheid in Smallingerland zal dit grote negatieve gevolgen hebben.

In de discussie over het opwaarderen van de vaarweg laat de Statenfractie zich leiden door een aantal criteria:
-Welke meerwaarde heeft de opwaardering voor de omgeving?
-Hoe ziet de onderbouwing van de voorstellen eruit? Die is nu nog onduidelijk.
-Wat zijn de verplaatsingsmogelijkheden voor de aan het kanaal liggende bedrijven?
-Er moet niet alleen vanuit economisch oogpunt naar gekeken worden, maar ook een duidelijke relatie zijn met andere ambities zoals natuur en milieu beheer, waterbeheersing, toerisme e.d.
-Wat zijn de consequenties voor natuur en landschap.
-Voor welke schepen met de route bevaarbaar zijn. Moet het mogelijk zijn voor grotere schepen dan op dit moment (nu klasse IV, maar in de toekomst ook klasse V?)
-De veiligheid voor beroeps-, en recreatievaart.

Henk de Vries gaf aan dat vanuit het Fryske Gea eerst naar de effecten op het landschapsbeheer wordt gekeken. De verschillende opties hebben allemaal gevolgen hierop, zowel op het gebied van de flora en fauna als ook op het terrein van de waterhuishouding in Friesland. Er moet nog veel onderzoek gedaan worden beaamde ook de Vries.

Hoe actief is de gemeente Smallingerland in deze discussie werd er gevraagd. Wethouder Bakker  van economische zaken benadrukte het belang dat Smallingerland heeft bij een goede verbinding over het water. Niet alleen economisch, maar ook andere factoren spelen daarbij een rol. Zo ontlast het vervoer over water het vervoer over de weg en is het ook nog eens beter voor het milieu vanwege de lagere CO2 uitstoot van schepen. Hierover is veel contact met de provincie.

Het was duidelijk dat de discussie over de opwaardering van de vaarweg nog volop aan de gang is. Volgens Roel de Jong zal de afweging “wat voor Friesland het zwaarst weegt” uiteindelijk bepalend zijn voor de te maken keuze.
Met deze constatering werd de bijeenkomst afgesloten.

Voor deze bijeenkomst hadden zich een aantal leden afgemeld: Andre Vos, Trudy van der Veen, Henk Hofstra, Harry Balgobind en Roel Haverkort.

Verslag opgemaakt door Jaap Munniksma d.d. 13 november 2018