PvdA bijdrage Beleidsplan 2019 – 2022

Beleidsplan

Voor ons ligt het beleidsplan voor de komende jaren en daarbij rondgestuurd ook het collegeprogramma. Complimenten voor het eerste, het tweede hebben we wel iets op aan te merken. Naar onze verwachting zou er een stuk komen te liggen waarin de in het hoofdlijnen akkoord beschreven items op tijd zouden worden gezet. Wat er nu ligt is na het raadsprogramma en het hoofdlijnen akkoord een herhaling van de eerste twee. Dat is jammer.

Onze inwoners…

Onze inwoners, de reden waarom we hier bij elkaar zijn, hebben recht op een optimale dienstverlening. Ook wanneer het het ophalen van afval en de communicatie daarover betreft. De PvdA dient hier een motie voor in. Deze staat in notubox. We hebben ruimte vrij gelaten aan de onderkant voor mede-ondertekenaars. D66 heeft hier al gebruik van gemaakt.
Waar onze inwoners ook recht op hebben is een correcte bejegening en een goede uitleg waarom iets niet mag of wel moet. Op 11 juli 2017 is door de CU een motie ingediend om een ombudsfunctionaris in positie te zetten. De PvdA was toen bezig een initiatiefvoorstel voor te bereiden, maar dat werd daarmee helaas overbodig. Belangrijk is dat het gebeurt. 

In het beleidsplan lezen we hier niets over en dat is op zich wel logisch omdat het nog niet op geld is gezet, maar in het collegeprogramma wordt alleen gesproken over een onafhankelijke bezwaren- of klachtencommissie. Deze gaat aan het werk wanneer er een klacht of een bezwaar is. Voorkomen is beter dan genezen en dat is precies de bedoeling van een onafhankelijke ombudspersoon. In gesprek gaan om tot een oplossing te komen en zo een klacht of bezwaar voorkomen. Ook hier dient de PvdA een motie voor in. Ook deze wordt samen met D66 ingediend.

Sociaal domein…

Dan nu het Sociaal Domein. Voor ons een erg belangrijk onderwerp in dit plan. Wij blijven er bij dat er met volle inzet moet worden gestuurd op preventie. Zeker in de jeugdzorg, want kinderen hebben de toekomst. Wij moeten hen in de positie brengen om die toekomst ook te pakken.  

Het baart de PvdA zorgen dat van het beschikbare geld voor het kindpakket, aangevuld met de Klijnsmagelden, nog een fors bedrag op de plank ligt. Of het is over nadat iedereen er optimaal gebruik van heeft gemaakt, of er zou nog een tandje bij moeten wat betreft de communicatie. Wij willen graag dat iedereen die er recht op heeft er optimaal gebruik van kan maken.

De aanpassingen in de meldcode waardoor veilig thuis beter in positie wordt gebracht juichen wij toe. De PvdA vindt het jammer dat nog steeds niet voldoende bekend wordt gemaakt wat er gebeurt bij anonieme meldingen. Dit weerhoud melders er van om de telefoon te pakken.

Op pagina 103 komen we kwijtscheldingen tegen. Hier staat dat zelfstandigen niet in aanmerking voor kwijtschelding van de lokale heffingen. Dit bevreemdt de PvdA want het is bekend dat bij zelfstandigen veel stille armoede voorkomt. Wij willen het college dan ook vragen deze beslissing inzichtelijk te maken zodat de raad hier iets van kan vinden.

Veiligheid…

Verkeersveiligheid voor voetgangers is wel een ding in deze gemeente. Voetgangersoversteekplaatsen zijn niet altijd even duidelijk zichtbaar en op bijvoorbeeld de Lange West of de Stationsweg zou het mooi zijn wanneer gekeken wordt naar een voetgangersoversteekplaats. 

Er is echter ook ander soort veiligheid. In januari van dit jaar heeft de PvdA de motie Safe Streets ingediend samen met GL en P.A.U.L. Tijdens dit debat is een toezegging gedaan door de portefeuillehouder veiligheid om een veiligheidsscan uit te voeren binnen onze gemeente. Onlangs hebben wij samen met Smallingerland Belang, GroenLinks en D’66 de regenbooggemeentemotie ingediend die oproept tot extra aandacht en verdraagzaamheid richting de LHTBI gemeenschap. In de ronde tafel over het beleidsplan en daarna tijdens het plein kwam de jeugdraad met een kleine enquete die onder deze groep is gehouden. De PvdA vraagt het college om de LHBTi gemeenschap mee te nemen in de veiligheidsscan. 

Waar wonen wij…

Onze verblijfsruimten knappen op. Er lijkt te worden gestart met het opknappen van de stegen na een lange stilte. Er is één ruimte die sterk achterblijft bij wat wij ermee voor ogen hadden en dat is het Raadhuisplein. Minder auto’s, meer groen, uitnodigend straatmeubilair en meer horeca lijken ons wenselijk. De PvdA zou graag zien dat het Raadhuisplein de groene huiskamer van Smallingerland wordt. Een zandbak en een aantal speeltoestellen bij de terrassen zou ook een hele aanwinst zijn. Er staat nog 2 miljoen voor het centrum in het plan en in het Waterplan 2017 – 2021 is op pagina 41 honderdvijftigduizend euro gereserveerd voor dit doel. Wij willen het college dan ook vragen om met een plan te komen en dit te delen met ons, de omliggende bedrijven en de bewoners.

Tenslotte zijn wij er als PvdA trots op dat onze gemeente een voorloper is in Friesland waar het de aanpak van laaggeletterdheid betreft. Veel gemeenten kunnen daar een voorbeeld aan nemen.

Anton Pieters