Smallingerland zet stappen naar een sociale(re) bijstand

In november vorig jaar heeft de PvdA Smallingerland een motie ingediend die opriep om binnen onze gemeente te experimenteren met de participatiewet voor een socialere bijstand. We wilden kunnen experimenteren met een sociale(re) bijstand: minder regels, meer mogelijkheden om te kunnen bijverdienen, gebaseerd op vertrouwen in plaats van repressie. De motie werd aangenomen. De experimenteerruimte die we graag wilden hebben is door minister nog niet gegeven, maar binnen de ruimte die er is worden de mogelijkheden wel opgezocht.

Bijverdienen is op dit moment heel beperkt mogelijk binnen de Participatiewet. Doordat de wet zo streng is, is het voor uitkeringsgerechtigden moeilijk om langzaamaan de stap naar werk te maken. Het belangrijkste financiële instrument om werken te stimuleren is de uitstroompremie. Er wordt € 2000,= verstrekt als iemand 6 maanden volledig aan het werk is. Maar niet iedereen kan gelijk een volledige baan krijgen. Het blijkt dat dat eerst meestal een baan in deeltijd is.

Mensen die in deeltijd werken en een aanvulling vanuit bijstand krijgen hebben meestal geen financieel voordeel. Er is wel een bijverdienregeling voor mensen in de bijstand maar die kent een beperkte duur.
Om als je een uitkering krijgt ook deeltijdwerk te stimuleren is het wenselijk ook werken in deeltijd financieel te stimuleren. Daarom is met ingang van dit jaar een ‘premie deeltijdwerk’ ingevoerd.
Dit houdt in dat iedere uitkeringsgerechtigde eens per halfjaar, een premie krijgt toegekend van 8% van diens inkomsten over dat halfjaar. Het is een extra prikkel die duidelijk maakt dat ‘werken loont’.

Deze regeling sluit goed aan bij de wensen van de PvdA fractie. Binnen de mogelijkheden die de wet of de minister biedt optimaal gebruik maken van die mogelijkheden op een creatieve wijze. Met als doel om mensen die willen en kunnen naar werk te begeleiden. Door ze te stimuleren en hun investering te belonen.
De bijstand dient een solide vangnet voor iedereen zonder werk te zijn. Tegelijkertijd willen we mensen niet aan de kant laten staan en een perspectief geven met zicht op werk.
Roel Haverkort
Raadslid PvdA Smallingerland