Ga naar de inhoud

Transitievisie Warmte Smallingerland

Soms komt er in de raad een onderwerp aan de orde waar je op voorhand positief tegenover staat en waar bij nadere beschouwing steeds meer kritische vragen ontstaan. Dit was ook het geval met de “Transitievisie Warmte Smallingerland”. Uiteindelijke doel: Smallingerland van het aardgas af voor 2050. 

Op zich een onderwerp dat ons als PvdA aan het hart gaat, een stap naar een duurzamere toekomst. Deze visie is mede opgesteld omdat dit vanuit de landelijke overheid verplicht is. Gemeentes moeten eind 2021 een warmte transitievisie hebben.

In de visie van de gemeente Smallingerland wordt beschreven welke stappen gezet worden tot 2030. Duidelijk wordt  dat het om een groot project gaat waar vrijwel iedere inwoner mee te maken krijgt. Veel aandacht gaat uit naar de inzet op geothermie (aardwarmte). Geothermie wordt gezien als de meest kansrijke oplossing voor het startgebied dat De Wiken, De Bouwen, De Venen en De Singels omvat.  

Omdat het een techniek betreft waar nog vrij weinig ervaring mee is en er veel onduidelijkheden zijn roept deze visie ook diverse vragen op: 

  • Welke ervaringen zijn er in andere gemeentes met deze nieuwe energievorm?  
  • Wat zijn de gevolgen voor de huurders in de wijken die van het aardgas afgaan? 
  • Hoe worden inwoners bij de transitie betrokken? 
  • Er is in de visie sprake van een consortium. Niet duidelijk is hoe dit consortium eruit ziet en te werk zal gaan. 
  • Wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente? Het gaat hier om een heel groot project. 

De visie zoals deze er nu ligt is had wat de PvdA betreft beter gekund. Zo hadden wij graag gezien dat ingezet zou worden op een transitie waarin inwoners  vanaf het begin meedenken, keuzes maken en mede-eigenaar zijn. We maken ons ook zorgen over de verdeling van de kosten. Het zal toch niet zo zijn dat degenen die al genoeg hebben profijt hebben? 

In mijn uitgebreide stemverklaring heb ik nogmaals met een kritische blik naar het voorstel gekeken: “De PvdA is overtuigd van het belang van de warmtetransitie. Omdat dit vrijwel iedereen in onze samenleving raakt, is het belangrijk dat het op de goede wijze gebeurt. Daarom waren we in het debat kritisch en zijn we dat nog steeds. Naar onze overtuiging kan deze transitie alleen succesvol kan zijn als deze zoveel mogelijk van onderop, door en met inwoners tot stand komt. Op voorhand een consortium opvoeren zonder bekend te maken welke partijen daar deel van uitmaken en bepalen in welke wijken een warmtenet aangelegd wordt past daar ons inziens niet bij. Een sturende rol van de gemeente ook niet. We maken ons ook zorgen over wie deze transitie uiteindelijk gaat betalen. Laten we er voor waken dat dat niet de mensen in een sociale huurwoning zijn. We denken dat het beter kan maar de reactie van het college geeft ons enige hoop op voortschrijdend inzicht. Erop vertrouwend dat het college de aangedragen aandachtspunten serieus neemt, zullen we met de nodige terughoudendheid instemmen met het voorstel.” 

De raad heeft op 21 december ingestemd met de voorgestelde transitievisie. 

Jan Johannes Veldkamp