Van de Tribune

Foto: Google Streetview
Foto: Google Streetview. De Barte in wijk de Venen

De afgelopen twee raadsvergaderingen waren niet erg spannend. Typerend hiervoor was misschien wel het feit dat de onderwerpen die mij het meest zijn bijgebleven op voorhand niet geagendeerd waren, maar uit de vergadering zelf kwamen: een motie over Caparis en vragen over de scholencarrousel in de wijk de Venen.

De ELP kwam met een motie waarin ze het college vroeg om inzicht te geven over de kosten voor de gemeente als zij uit de Sociale Werkvoorziening Caparis zou treden.

Zoals waarschijnlijk bekend, heeft het huidige kabinet (nog wel ja) besloten om de Sociale Werkvoorziening de komende jaren af te bouwen.

Een aantal omringende gemeentes hebben inmiddels besloten een deel van de werkzaamheden van Caparis weer op zich te nemen. Voor Caparis is dit een zorgelijke ontwikkeling. Binnen die organisatie wordt dan ook uitvoering gediscussieerd over de toekomst van het bedrijf.

Hoewel de motie vroeg om “inzicht over de gevolgen als ..” kon ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de ELP al verder dacht en al een plaatje had waarbij zij de gemeente Smallingerland ook uit dit samenwerkingsverband wilde zien vertrekken.

Na een stevige discussie, werd deze motie niet ingediend, mede door de toezegging van onze wethouder dat de toekomst van Caparis in mei met de raad besproken gaat worden.

Als PvdA lid gaat deze ontwikkeling mij zwaar aan het hart. Juist van de PvdA verwacht ik een dat zij opkomen voor mensen die “op afstand van de arbeidsmarkt staan” (wat een rot uitdrukking eigenlijk.) Dat het kabinetsvoorstel uit de koker van eigen bewindspersonen afkomstig is , is m.i. een grote smet op de afgelopen kabinetsperiode….

Ook de verplaatsing van twee scholen in de wijk de Venen bracht daar veel onrust teweeg. Hoewel de gemeente hier formeel geen zeggenschap over heeft, geeft het wel aan er in de wijk het één en ander broeit.

De informatieavond die hierover in de wijk plaats vond, heeft de onrust niet weg kunnen nemen.

Wat er precies in de wijk speelt werd tijdens de raadsvergadering niet duidelijk. Mogelijk is de verplaatsing van de scholen de druppel die de emmer in de wijk deed overlopen. Het lijkt mij zinvol om hierover verder in gesprek te gaan met de inwoners. Mogelijk ligt hier een taak voor onze partij?

Twee onderwerpen kregen wel veel lof van de raadsleden: de Sportnota “Beweeg je mee?” en het Waterplan 2017 -2020. Hierover waren de raadsleden het snel eens, zodat er niet uitgebreid over gesproken hoefde te worden.

Dat alles maakte dat de vergaderingen wel de nodige tijd kostten, maar niet echt spannend waren om vanaf de tribune te volgen. Wie weet wat ons nog te wachten staat?

 

Jaap Munniksma