Meteen naar de inhoud

Verslag ALV 11 maart 2019

Deze vergadering stond in het teken van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Als speciale gast was Edou Hamstra aanwezig; zij stond nummer 3 op de PvdA lijst voor de Provinciale staten.

Voorafgaand aan Edou, werden een aantal huishoudelijke punten besproken en afgehandeld:

De jaarverslagen van het bestuur en ombudsteam werden goedgekeurd. Na een korte toelichting werd de jaarrekening goedgekeurd en de penningmeesters, op voorstel van de kascommissie, decharge verleend.

De bestuursleden Cees Kuipers (lid) en Jaap Munniksma (secretaris) waren aftredend en herkiesbaar, hetgeen bij acclamatie gebeurde. Er is nog wel een vacature binnen het bestuur.

Het jaarverslag van de fractie werd besproken en toegelicht, waarna de vergadering kennis kon maken met onze nieuwe wethouder in het college van B&W, Cor Trompetter.


Na de pauze was Edou aan het woord. Zij gaf aan waar de PvdA de komende jaren aan wil werken:

-Openbaar ook voor de kleinere dorpen beschikbaar houden.

-De Zuiderzeelijn weer op de agenda krijgen.

-De leefbaarheid in dorpen bevorderen. Bijvoorbeeld door het bouwen van demontabele woningen.

-Van Fryslân een Regenboogprovincie maken: die staat voor openheid en tolerante.

-Een belangrijk speerpunt de komende jaren: de energietransitie. Windmolens bevorderen die passen in het landschap. Geen grote zonneparken, maar bevorderen dat zonnepanelen geplaatst worden op bedrijvenparken.  

Als voorbeeld van een dorp dat op een creatieve manier de energietransitie oppakt werd Wijnjewoude genoemd, een dorp dat zelfvoorzienend wil worden.

De PvdA is tegen het inzetten van kernenergie.

– Bij de ruimtelijke ordening streven naar een goed evenwicht tussen landbouwgrond en natuurbehoud.

-Het stimuleren van cultuur-toerisme.

-Het gebruik van de Friese taal niet opleggen, maar stimuleren dat het Fries spreken “leuk wordt gevonden.”

Rond half 10 sloot de voorzitter deze vergadering.

Voor deze bijeenkomst hadden zich aan drietal leden afgemeld: Gerrit Leistra, Harry Balgobind en Henk Hofstra.