Meteen naar de inhoud

Werk, kansen op de arbeidsmarkt en economie

Voor de PvdA zijn werk en bestaanszekerheid belangrijk. Werk is belangrijk voor het welbevinden van mensen. Werk verschaft inkomen, structureert de tijd, brengt sociale contacten met zich mee, biedt ontplooiingsmogelijkheden en kan leiden tot waardering. De PvdA streeft naar werk voor iedereen die kan werken met daarbij een fatsoenlijk inkomen naar cao-normen. We leggen ons niet neer bij armoede, achterstand en onrecht.  

De afgelopen twee jaren is ook de economie flink beïnvloed door corona. Bepaalde sectoren kregen stevige klappen, andere sectoren bloeiden op. Sommige mensen waren maanden thuis en konden niet werken, terwijl anderen dubbel zo hard aan de bak moesten. Het leidde ook tot nieuwe inzichten, kansen en keuzes. Onze zorg kwam verder onder druk te staan. Thuiswerken en digitaal overleg zijn in bepaalde sectoren inmiddels vanzelfsprekend. Bedrijven ontdekten nieuwe markten en sommige mensen besloten ander werk te zoeken. Ook werd duidelijk zichtbaar dat bij economische ontwikkelingen meer gekeken moet worden naar brede welvaart en geestelijk welzijn. 

Los van corona moeten we rekening houden met verandering. Door vergrijzing en ontgroening zal de behoefte aan gezondheidszorg verder toenemen en het arbeidspotentieel dalen. Ook lijkt er een trend te zijn waarbij mensen uit de randstad vertrekken naar een omgeving waar voldoende voorzieningen zijn, het leven goedkoper is en je sneller in de natuur bent. Dit vraagt een sterke regionale economie, het op peil houden van voorzieningen en aandacht voor de kwaliteit van werk. Ook goede vervoersverbindingen spelen hierbij een belangrijke rol. Schaalvergroting, profileren van de centrale ligging in Noord-Nederland en inzetten op innovatie dragen bij aan het realiseren van deze ontwikkelingen. 

Hoeveel invloed heeft de gemeente:  

Binnen de landelijke wetgeving heeft de gemeente alle ruimte om de ontwikkeling van de economie te steunen en te ontwikkelen en zich te profileren als geschikte vestigingsplaats voor bedrijven en grote organisaties. De gemeente is daarbij vooral faciliterend. Daarnaast bepaalt de gemeente het vestigingsbeleid.  

Hoe is het nu: 

Drachten is een banenmotor in Friesland maar mist ook nog kansen. Via de website DWJM.nl kunnen ondernemers de benodigde info vinden over ondernemen in Smallingerland.  

Onze keuzes: 

 • Iedereen heeft recht op werk. We vragen ook van inwoners zich, als het mogelijk is, in te zetten richting betaald werk om zelf bestaanszekerheid op te bouwen. 
 • Er wordt meer geïnvesteerd om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen mee te laten doen aan de samenleving. 
 • Niet iedereen is in staat volledig te participeren. Door dit te accepteren kun je aan de slag om wel te komen tot een passende en voor de persoon ook waardevolle deelname aan de samenleving. 
 • Met het opzetten van een activeringscentrum wordt extra ingezet voor jongeren met een grote afstand tot school en/of de arbeidsmarkt. 
 • De arbeidsmarkt vraagt om verdergaande flexibilisering voor zowel werkgevers als werknemers. We blijven oproepen tot experimenteren met het basisinkomen. Daarmee kan iedereen naar vermogen meedoen.  
 • Met lokale ondernemers maken we afspraken over de sociale agenda en de begeleiding van mensen naar werk. 
 • Creatieve broedplaatsen met (tijdelijke) vergunningen, kennis en begeleiding worden gefaciliteerd. 
 • De ontwikkeling van kleinschalige woon- en werkruimtes ten behoeve van nieuwe werkgelegenheid (‘start-ups’) wordt gestimuleerd. 
 • Goed werkgeverschap begint in de eigen organisatie. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen bij onze gemeente in vaste dienst komen. Vast werk verdient immers de zekerheid van een vast contract. 
 • De gemeente biedt een voorbeeldfunctie en laat zo zien dat het mogelijk is om met de juiste begeleiding mensen aan het werk te houden.
 • Op landelijk niveau wordt ingezet op aanleg van de Lelylijn. We zien dit als een grote kans om de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van Smallingerland te vergroten en daarmee onze economie te versterken. 
 • Onafhankelijk van het proces rondom de Lelylijn is ook aandacht nodig voor snelle verbindingen met Leeuwarden, Emmen, Assen, Heerenveen en Groningen. 
 • Het Innovatiecluster Drachten (ICD) omvat steeds meer bedrijven in een groter gebied. De uitstraling hiervan op Smallingerland moet gekoesterd en versterkt worden. Drachten presenteren als innovatiestad kan daarbij helpen. Het ICD wordt uitgedaagd hierin mee te denken. 
 • Iedere bedrijfssector in Smallingerland zou als ambitie moeten hebben innovatief te zijn en oog te hebben voor nieuwe ontwikkelingen, verduurzaming en het welzijn van medewerkers.  
 • Het arbeidsbureau moet (in een modern jasje) als informatie en ontmoetingsplek opnieuw ingevoerd worden. 
 • Door lokaal in te kopen kunnen grote organisaties en bedrijven de lokale economie versterken. De gemeente zou hier het voortouw in moeten nemen. 
 • Drachten heeft een regiofunctie. We streven naar een zo aantrekkelijk mogelijk centrum. Dit betekent o.a. inzetten op jaarlijks een bijzondere activiteit, de inrichting afmaken, verwaarloosde locaties aanpakken en betere samenwerking tussen ondernemers in het winkel- en uitgaansgebied.