Samenvatting leden-enquête

Het bestuur wil de leden nadrukkelijker betrekken bij het beantwoorden van de vraag wat er de komende jaren nodig is om van Smallingerland een prettige gemeente te maken om in te wonen, leren, werken en recreëren. Met behulp van een enquete heeft zij verkend welke verbeteringen de leden zien met betrekking tot het functioneren van de gemeente, de PvdA-fractie en het PvdA bestuur, welke problemen volgens de leden de komende vier jaar vooral spelen en welke beleidsonderwerpen volgens de leden het belangrijkst zijn.

Negenenveertig leden vulden de enquête in. De meeste leden waren 65 jaar en ouder; slechts vier leden waren jonger dan 35 jaar. Ook genieten de meeste leden die reageerden een vast inkomen. We moeten er daarom bij het samenstellen van het verkiezingsprogramma rekening mee houden dat een groot deel van de inwoners van Smallingerland via de PvdA-leden niet worden vertegenwoordigd.  

De leden zijn over het algemeen tevreden over het functioneren van de gemeente, de PvdA-fractie en het PvdA-bestuur. Het is opvallend dat een kwart van de leden zei niet op de hoogte te zijn met wat het bestuur doet.  De meest terugkerende verbeterpunten voor zowel gemeente, fractie als bestuur hebben te maken met de communicatie met de burgers in het algemeen en de leden in het bijzonder. De leden zien graag dat de fractie duidelijk aan de burgers laat zien waar zij mee bezig is, hoe zij over die onderwerpen denkt, en wat is bereikt. Ook zou de fractie vaker burgers moeten betrekken bij politieke besluiten. Van het bestuur verwachten de leden ook dat zij goed zichtbaar is, zich profileert, en burgers (waaronder jeugdigen) betrekt bij de politiek. Het bestuur zou bovendien de fractie moeten ondersteunen, moeten nagaan waarom leden afhaken, en zich meer moeten bezinnen op bestuurlijke vernieuwing.

Van de gemeente verwachten de leden vooral verbeteringen die zijn gericht op een klantvriendelijker dienstverlening. Daarnaast wensen de leden ook bij de gemeente verbeteringen op het gebied van de bestuurscultuur, zoals te zien is in de communicatie met burgers en de besluitvormingsprocedures. In de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning in het sociaal domein verwachten de leden dat de gemeente de burger meer centraal stelt: meer persoonlijk contact, en laagdrempelige dienstverlening. 

Om de belangrijke verkiezingsthema’s op het spoor te komen is de leden gevraagd naar de problemen die zij ervaren en de beleidsonderwerpen die zij het belangrijkste vinden. Deze twee invalshoeken leverde naast aandacht voor een dienstbare cultuur zes overkoepelende thema’s op: Werk- en inkomen, onderwijs, wonen, toegankelijke (gezondheids)zorg, aandacht voor kwetsbare groepen, wonen en duurzaamheid. Binnen die thema’s zijn door leden benoemde aandachtspunten zoals digitalisering ouderen, Waterfront, het openbaar vervoer in de dorpen en het binnenmilieu van klaslokalen onder te brengen. Veel leden gaven zich op om actief betrokken te zijn bij het nadenken over en/of het kiezen van onderwerpen voor het PvdA verkiezingsprogramma 2022-2026.

Het volledige verslag kunt u hier downloaden.