We hebben de afgelopen jaren heel veel mensen in onze mooie gemeente ontmoet. Mensen die enthousiaste verhalen vertellen over hun bijdrage aan onze samenleving. Mensen die trots zijn op wat ze doen en zich inzetten om de gemeente nog mooier te maken. Dat inspireert ons om de komende periode met nog meer enthousiasme aan de slag te gaan.   

We wonen samen in Smallingerland in een mooie omgeving met goede voorzieningen. We vinden het als PvdA belangrijk dat iedereen zich hier thuis voelt en dat iedereen gelijke kansen heeft. 

Vanuit de Sociaal Democratie zetten wij ons in voor een respectvolle en solidaire samenlevingVanuit onze insteek zetten we ons in voor de kwetsbaren in onze samenleving. Dit programma kan nooit volledig zijn over wat wij voor staan, maar onze basiswaarden zijn duidelijk. 

Voorwoord bestuur

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Partij van de Arbeid (PvdA) Smallingerland voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. In dit programma maken we als PvdA duidelijk waar we staan en wat we willen bereiken. Dat doen we vanuit de sociaaldemocratische visie op de samenleving. Sociale rechtvaardigheid en solidariteit zijn daarin de kernwoorden die we ook op lokaal niveau in het vaandel hebben. 

Wij willen dat Smallingerland een sociale gemeente is waar het goed leven en wonen is voor iedereen. We staan als gemeente voor grote opgaven, denk bijvoorbeeld aan woningbouw en de energietransitie. Maar ook bestuurlijk. Het samenwerken in de gemeente is niet vanzelfsprekend gebleken. Wij willen een fatsoenlijke samenleving die dit ook in alle geledingen van die overheid uitstraalt. En dus een overheid die haar bewoners met respect behandelt. 

Ons programma verwoordt onze ideeën, wensen, ambities en de mogelijkheden die we zien om er ‘Voor Elkaar’ te zijn. Herkenbaar sociaal. Een verkiezingsprogramma waarop u kunt bouwen!

Bestuur afdeling Smallingerland

Bert van der Meulen, voorzitter
Jaap Munniksma, secretaris

In tijden van grote onzekerheid is het belangrijk dat je kunt terugvallen op onze sociaaldemocratische waarden. Ze zijn het kompas waarop we varen, juist ook in tijden van grote onzekerheid. Het is belangrijk helder te zijn over onze waarden. Waarden waar u op kunt rekenen wanneer u voor ons kiest.

 

Lees hier verder –>

Wonen is van een basisbehoefte een pervers verdienmodel geworden. De koper is de klos en betaalt de hoofdprijs. Bij nieuwbouw gaan de winsten naar de grondeigenaar, de projectontwikkelaar, projectbouwer en banken. Woningcorporaties beperken zich noodgedwongen tot de sociale huurwoningen en door de prijsstijgingen op de woningmarkt dreigt de samenleving te splijten.  

Lees hier verder –>

Smallingerland ligt in De Fryske Wâlden en kent een prachtig coulisselandschap. Het is belangrijk dat we hier goed op passen. De natuur die er is moet zoveel mogelijk in stand worden gehouden en waar mogelijk versterkt. Daar waar sprake is van nieuwbouw of uitbreiding dient dan ook veel aandacht te zijn voor inpassing in de bestaande omgeving. Bij de eventuele aanleg van zonneparken is respect voor landschap en natuur een voorwaarde. 

lees hier verder ->

We gunnen iedereen een goede gezondheid. Toch krijgt vrijwel iedereen gedurende het leven te maken met zorgvragen. Gelukkig wonen we in een land waar dit goed geregeld is. Wanneer je zorg nodig hebt zijn er organisaties die wijkverpleging en jeugdzorg bieden. Voorzieningen als huishoudelijke hulp, taxivervoer, een traplift of een rolstoel worden geregeld door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Waar nodig moeten mensen kunnen rekenen op steun van de overheid. 

Lees hier verder –>

In onze gemeente leeft een vrij grote groep mensen op de rand van bestaanszekerheid. Er hoeft dan maar net iets te gebeuren om in de problemen te raken en terecht te komen in de greep van een systeem dat geen oog heeft voor jouw belang. We willen dat dit stopt. Mensen die in armoede en/of met schulden leven verdienen vertrouwen en uitzicht op een beter leven. 

Lees hier verder –>

Voor de PvdA zijn werk en bestaanszekerheid belangrijk. Werk is belangrijk voor het welbevinden van mensen. Werk verschaft inkomen, structureert de tijd, brengt sociale contacten met zich mee, biedt ontplooiingsmogelijkheden en kan leiden tot waardering. De PvdA streeft naar werk voor iedereen die kan werken met daarbij een fatsoenlijk inkomen naar cao-normen. We leggen ons niet neer bij armoede, achterstand en onrecht.  

. Lees hier verder –>

Sport, cultuur en recreatie betekent passie en nog veel meer. Het brengt mensen uit alle gebieden bij elkaar. Een breed en hoogwaardig cultuuraanbod en goede sportvoorzieningen zijn noodzakelijk voor Smallingerland om aantrekkelijk te zijn als vestigingsplaats, om te wonen en te recreëren en uiteindelijk ook voor bedrijven. 

Lees hier verder –>

Ieder kind verdient een eerlijke start. Het zou niet uit moeten maken waar je wieg staat, wie je ouders zijn en wat de inhoud van hun portemonnee is. Wellicht een utopie maar toch blijven we daar als PvdA naar streven. School is een belangrijke plek gedurende de jaren dat je opgroeit. Door (passend) onderwijs ontwikkel je je talenten en bereid je je voor op een volwaardige deelname aan de samenleving. Het is ook de plek waar je leeftijdsgenoten ontmoet, vrienden voor het leven maakt, je veilig voelt en waar je een eerlijke start in het leven maakt. 

Lees hier verder –>

Democratie is veel meer dan ‘politiek’. Bij nieuwe vormen van democratie worden inwoners actief betrokken bij beleidsontwikkeling en besluitvorming. De overheid moet handelen volgens de menselijke maat en vanuit een duidelijk toekomstbeeld. In een gezonde democratie telt iedere stem en voelt iedereen zich gehoord. Het algemeen belang is voor ons leidend. Alle inwoners moeten worden gehoord. Ook de grote groep mensen die wel een mening en goede ideeën heeft maar niet gemakkelijk op de voorgrond treedt. 

Lees hier verder –>

Je veilig voelen is belangrijk. De inrichting van de omgeving, verkeersmaatregelen, toezicht van handhaving en politie en adequaat optreden bij calamiteiten versterken dit gevoel. Helaas zijn er ook situaties die we als onveilig ervaren. Een kapotte lantaarnpaal geeft een vervelend gevoel. Als er ’s avonds vlak voor je deur door een groepje opgeschoten jongeren naar je wordt geschreeuwd, is dat intimiderend en voel je je onveilig in je eigen buurt. 

Lees hier verder –>

Iedereen heeft wel eens met de gemeente te maken. Soms gaat het om iets “kleins” als het aanvragen van een rijbewijs of paspoort. Een andere keer zijn het grotere dingen als een vergunning voor het bouwen van een woning of een bijstandsuitkering. Iedereen verdient een gastvrije ontvangst en respectvolle behandeling. In onze gemeente gaan heel veel dingen goed. Dingen die niet goed gaan vallen op en bepalen ook grotendeels het beeld van de organisatie. Als de gemeente door haperende apparatuur telefonisch onbereikbaar is dan frustreert dat. Als je geen reactie krijgt op een vraag die gesteld is voel je je niet serieus genomen. Als je op de website van de gemeente niet vindt wat je zoekt of doorverwezen wordt naar een link die niet meer bestaat dan haak je af.

Lees hier verder –>

Een groot deel van de begroting van de gemeente wordt bepaald door landelijk beleid. Een meerjarenbegroting gaat altijd over jaarlijks terugkerende (structurele) uitgaven en inkomsten. Deze moeten in evenwicht zijn en dat valt door keuzes van de regering de laatste tijd niet mee. Het grootste deel van de inkomsten van de gemeente is namelijk afkomstig van het rijk. Doordat gemeenten de afgelopen jaren minder inkomsten hadden en daarnaast meer uitgaven, moest ook in veel gemeenten bezuinigd worden. Zo ook in Smallingerland. Gelukkig hebben we nog steeds weten te voorkomen dat het sociale beleid afgebroken werd, maar de mogelijkheden om geld te verdienen door bezuinigingen worden steeds dunner.  

Lees hier verder –>