Meteen naar de inhoud

Bestaanszekerheid

In onze gemeente leeft een vrij grote groep mensen onder of op de rand van bestaanszekerheid. Er hoeft dan maar net iets te gebeuren om in de problemen te raken en terecht te komen in de greep van een systeem dat geen oog heeft voor jouw belang. We willen dat dit stopt. Mensen die in armoede en/of met schulden leven verdienen vertrouwen en uitzicht op een beter leven. 

Niemand kiest ervoor om afhankelijk te zijn van de bijstand. Als dat dan toch zo is heb je te maken met de gemeente. De gemeente bepaalt of je recht hebt op bijstand en betaalt de uitkering. Daarmee heeft de gemeente ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Door een menswaardige en ondersteunende houding laat je zien dat mensen ertoe doen. In onze ogen zou het invoeren van een basisinkomen hiervoor een oplossing kunnen zijn. Dit betekent veel minder geregel voor de gemeente en veel meer rust voor mensen die nu nog afhankelijk zijn van een uitkering. Dan krijgen ook deze mensen weer ruimte om plannen te maken voor de toekomst en volwaardig mee te doen aan de samenleving. 

Schuldhulpverlening voelt voor veel inwoners als een traject zonder einde. Dat is onacceptabel. Zeker omdat mensen vaak schulden ontwikkelen buiten hun eigen schuld. Door corona is dit extra belangrijk geworden. Als iemand zich meldt met schuldproblemen duurt het vaak langer dan een jaar voordat een schuldhulptraject begint. Een dergelijk traject duurt zo’n 3 jaar.  Als je bedenkt dat de meeste mensen al jaren in de problemen zitten voor ze zich melden dan kun je ook bedenken dat er voor deze mensen weinig perspectief meer is. Door in te zetten op het zo snel mogelijk oplossen van de schuldenstress kunnen mensen zich bijvoorbeeld sneller richten op het werken aan hun arbeidsmarktkansen en hun gezondheid. 

Hoeveel invloed heeft de gemeente:  

De gemeente heeft voornamelijk een taak in de uitvoering. De gemeente heeft een beperkte ruimte om keuzes te maken gericht op extra ondersteuning van mensen. De gemeente kan ook keuzes maken in de wijze waarop zij met inwoners omgaat.  De PvdA kiest voor een menswaardige, ondersteunende houding. 

De gemeente is verplicht om schuldhulpverlening te organiseren. Daarbij is ze gehouden aan landelijke wetgeving. De gemeente kan wel zelf invulling geven aan de wijze waarop mensen die bij de gemeente aankloppen ondersteund worden. Veel mensen met schulden komen niet bij de gemeente terecht maar via verwijzers als woningcorporaties en gebiedsteams wel onder beschermingsbewind. Dit wordt betaald vanuit de bijzondere bijstand, de gemeente heeft hier weinig invloed op. Uitstroom uit beschermingsbewind is gering. 

Hoe is het nu: 

Waar de ruimte zit wordt deze ook gevonden. In ons vorige programma hebben we hierop ingezetBijvoorbeeld: Inwoners die vrijwilligerswerk doen, mogen daarvoor worden beloond tot een bedrag van 1700 euro per jaar. Bij inwoners met een uitkering wordt dit bedrag niet gekort. Mensen in de bijstand mogen nu 1200 euro aan giften ontvangen zonder dat er wordt gekort.  

Gemeentelijke schuldhulpverlening is breed toegankelijk via het PING-loket. Doordat dit bij veel verwijzers niet goed bekend is komen mensen vaak terecht in beschermingsbewind. 

Onze keuzes:

  • We zetten in op een onderzoek of een experiment om basisinkomen in te voeren mogelijk kan worden gemaakt door het Rijk. 
  • Bij deelnemers aan een participatie/re-integratietraject is aandacht voor achterliggende problematiek (bijvoorbeeld schulden, scheiding, beperkingen, lichamelijke en mentale gezondheid) noodzakelijk. 
  • Het is belangrijk dat mensen ontdekken waar hun kansen en talenten liggen en wat hun belemmert om daar gebruik van te maken. Wij zetten ons in voor een bredere samenwerking tussen de werkzoekende, gemeente, onderwijs en werkgevers. 
  • Met lokale ondernemers worden afspraken gemaakt over de sociale agenda en de begeleiding van mensen naar werk. 
  • Werkgevers worden gemotiveerd om hun medewerkers te steunen en te helpen als er problemen zijn op het gebied van laaggeletterdheid, schulden- en armoedeproblematiek en te informeren waar ze daarvoor terecht kunnen. 
  • Onze gemeente werkt samen met de woningcorporaties, werkgevers, energiebedrijven en zorgverzekeringen voor vroegsignalering.  
  • Verwijzers als woningcorporaties en gebiedsteams worden gestimuleerd om mensen met schuldenproblematiek naar het PING-loket te verwijzen. 
  • Schuldhulpverleningstrajecten worden verkort. 
  • Er wordt samen met het onderwijs onderzocht of een lespakket ontwikkeld kan worden om kinderen eerder wegwijs te maken in het omgaan met geld. 
  • Voor mensen die een beroep doen op bijzondere bijstand voor het betalen van bewindvoeringskosten wordt gemeentelijke bewindvoering opgezet.