Meteen naar de inhoud

Duurzaamheid, natuur en landschap

Onze kinderen en kleinkinderen verdienen een leefbare wereld. Een schone omgeving met zuivere lucht, veel groen, biodiversiteit en duurzame landbouw.  

Smallingerland ligt in De Fryske Wâlden en kent een prachtig coulisselandschap. Het is belangrijk dat we hier goed op passen. De natuur die er is moet zoveel mogelijk in stand worden gehouden en waar mogelijk worden versterkt. Daar waar sprake is van nieuwbouw of uitbreiding dient dan ook veel aandacht te zijn voor inpassing in de bestaande omgeving. Bij de eventuele aanleg van zonneparken is respect voor landschap en natuur een voorwaarde. 

Een schone omgeving is belangrijk. Zwerfafval is voor veel mensen een grote ergernis. Het gaat dan bijvoorbeeld om afval dat bij volle afvalbakken geplaatst wordt, etensresten die in bosjes gegooid worden, troep die gedumpt wordt in parken en kapotte (drank)flessen op straat. Het geeft een rommelig straatbeeld en is schadelijk voor dieren en het milieu. 

Er gebeurt veel op het gebied van verduurzaming. Wij zien dat bedrijven zich presenteren alsof ze de wereld willen verbeteren om ondertussen, mede door het krijgen van subsidies, enorme winsten te maken. Het ziet er ook naar uit dat mensen met hogere inkomens profiteren, terwijl de lagere inkomens voor de kosten opdraaien. 

De komende jaren wordt een start gemaakt met de energietransitie. Alle woningen moeten uiteindelijk van het gas. Voor iedere wijk zal de gemeente een transitieplan maken. Het is noodzakelijk dat inwoners in een vroeg stadium geïnformeerd en betrokken worden bij het maken van plannen.  

Hoeveel invloed heeft de gemeente:  

De gemeente draagt zorg voor de inrichting van de openbare ruimte. Waar deze aan moet voldoen wordt vastgelegd in omgevingsplannen. Deze worden door de gemeenteraad vastgesteld. Voor wijzigingen moet een vergunning worden aangevraagd. De gemeente heeft een initiërende en leidende rol bij beleid gericht op duurzaamheid en warmtetransitie.  

Hoe is het nu: 

De gemeente heeft de duurzame routekaart Smallingerland 2040 opgesteld. Hierin is vastgelegd wat de gemeente en haar inwoners doen om in 2040 veel duurzamer te zijn dan nu. Alle Friese gemeenten werken samen aan een Regionale Energie Strategie (RES). De hiervoor genoemde routekaart is hierbij een belangrijk hulpmiddel. 

Onze keuzes: 

 • Natuur die er is wordt beschermd. 
 • Geen uitbreiding van bestaande of nieuwe intensieve veehouderij.  
 • Bij afwegingen rond ontwikkeling van de agrarische sector staat voor ons de (bio)diversiteit van het buitengebied voorop. 
 • Zonneparken hebben een grote impact op natuur en omgeving. Daarom hebben wij een sterke voorkeur voor zonnepanelen op daken. 
 • Kleine windmolens zijn, waar dit geen nadelige gevolgen heeft voor de omgeving, mogelijk voor bedrijven om in hun eigen energiebehoefte te voorzien. 
 • Een wijk- en dorpsgerichte aanpak waarbij de inwoners vanaf het allereerste begin betrokken zijn, maakt de kans op een succesvolle energietransitie groter. 
 • Ondernemende inwoners die samen een energiecoöperatie willen oprichten moeten daarvoor ondersteuning krijgen. 
 • Als je dak niet geschikt is voor zonnepanelen, moet je de mogelijkheid hebben mee te doen aan projecten waarmee zonnepanelen op openbare gebouwen geplaatst worden. 
 • Een gemeentelijke energie coöperatie waar alle inwoners aan mee kunnen doen kan ervoor zorgen dat eventuele winsten ten goede komen aan de gemeenschap. 
 • Gevoelige locaties voor wat betreft wateroverlast worden aangepakt. 
 • Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt bestrating zoveel mogelijk vervangen door groen. 
 • Door het wagenpark te vergroenen en te investeren in volledig elektrische vuilniswagens geeft de gemeente invulling aan haar voorbeeldfunctie. 
 • Door zoveel mogelijk lokaal te kopen en te verkopen is minder vervoer nodig. 
 • Per wijk en dorp worden plekken waar veel zwerfafval ligt in kaart gebracht. 
 • Bij de aanpak van zwerfafval wordt indien nodig de inzet van wijkbeheer uitgebreid, ingezet op meer voorlichting en aangesloten bij campagnes gericht op het bestrijden van zwerfafval. 
 • De handhaving op vervuiling en illegaal dumpen wordt aangescherpt. Overtreders moeten sneller worden beboet. 
 • DIFTAR (betaalsysteem per lediging van een container) is in onze gemeente geen goede oplossing. 
 • Bij nieuwe bedrijfsvestigingen in Smallingerland wordt duurzame productie als eis gesteld.