Ga naar de inhoud

Investeren in De Haven

Ik las dat de gemeente 23,5 miljoen gaat uitgeven aan infrastructuur op het bedrijventerrein De Haven. Waarom gaan we dat als gemeenschap betalen? Is dat niet de winst voor de ondernemer en de kosten voor de gemeenschap?

Zo zit het niet helemaal. Net als bij woningen verzorgt de gemeente de straat en de bewoner de verharding op zijn eigen terrein. Zo zit het in principe ook op het bedrijventerrein. De gemeente heeft indertijd de haven aangelegd en is met de kopers overeengekomen dat de gemeente de haven en ook de kades onderhoudt. Net als bij de weg voor de woning hebben op het bedrijfsterrein de kades een keer groot onderhoud nodig.

En dat kost dus 23,5 miljoen?

Eigenlijk weten we dat nog niet precies wat het moet gaan kosten. Dat moet nog goed worden uitgezocht.

Waarom gaat het nu dan over 23,5 miljoen? Het kan dus best nog veel meer of minder worden!

Ja en nee. Dat er nu over 23,5 miljoen gesproken wordt komt doordat de gemeente een subsidieaanvraag wil doen voor het opwaarderen van de kademuren en de haven voor zogenoemde categorie V schepen (die groter zijn en dieper steken) Die subsidie kan aangevraagd worden in het kader van de Goederenvervoercorridor Noord. Door dit te combineren met de onderhoudswerken zouden de meerkosten hiervoor geheel door de subsidie gedekt kunnen worden. De 23,5 miljoen zou dan de gemeentelijke cofinanciering betreffen.

Wacht even; die categorie V schepen zijn toch van de baan? De Provincie heeft daar bij de Hegewarren toch een streep door gezet?

De Provincie heeft inderdaad niet gekozen voor een categorie V route door de Hegewarren. Maar de Provincie had hierbij ook als belangrijk argument dat de gemeente geen serieuze plannen met De Haven heeft. En er zijn naast de route door de Hegewarren ook alternatieve routes voor de grote schepen. Nu komen ook al grotere schepen met ontheffing in de haven. Het is dus best een goed idee om de haven wel geschikt te maken, zeker als de extra kosten geheel door derden betaald kunnen worden.

Oké, de gemeente gaat dus 23,5 miljoen uitgeven om een subsidie binnen te halen? Klinkt alsof er overhaast besloten wordt.

Dat zouden we met je eens zijn als de gemeente nu al een krediet van 23,5 miljoen beschikbaar stelt. Maar het gaat nu enkel om een intentie voor de eigen bijdrage bij de subsidieaanvraag. Wij vinden dat het een goede zaak is dat de gemeente probeert de subsidie binnen te halen. 

Kortom de gemeente gaat nog helemaal niets doen en we wachten tot de subsidie rond komt?

Nee, het college vraagt de raad om een budget van € 500.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereidingskosten van de aanpak kademuren en nog eens €150.000 om kades terug te kopen.  

Hoezo terugkopen? Dat is best veel geld! Is dat echt nodig?

Helaas is in de loop der jaren de situatie rond de kades en de vraag wie eigenaar en verantwoordelijk is voor wat, onduidelijk geworden. Het college wil nu voor alle kades dezelfde situatie realiseren. Dat wil ze doen door alle kades in gemeentelijk eigendom te krijgen en bedrijven via een erfpachtregeling het te laten gebruiken. Uiteindelijk zal deze erfpachtregeling kostendekkend moeten zijn zodat de kosten niet op de gemeenschap afgewenteld worden. 
Wij vinden dat het een goede zaak dat de gemeente de regie neemt en de bedrijven voor het gebruik van de kade laat betalen.

Zullen alle bedrijven dat wel gaan doen?

Zoals Amerikanen zeggen (met dank aan Benjamin Franklin) “de enige zekerheden in het leven zijn de dood en belastingen”. En als je niets doet weet je zeker dat je als gemeente uiteindelijk aan de lat komt te staan.

Oké, maar als ik naar De Haven kijk zijn er veel bedrijven die niets doen met de positie dat ze aan het water liggen en is een groot deel van de kade zelfs parkeerterrein!

Dat is ook onze grote zorg! Naar aanleiding van de verkoop van de gronden op de Tussendiepen aan een ‘dozen verplaatser’ (HVBM-vastgoed) zijn begin vorig jaar door ons hierover ook vragen aan het college gesteld. Het college liet toen bij brief van juni 2022 weten dat er geen beleid was om tegen te gaan dat er niet watergebonden bedrijven zich vestigen. Niet planologisch en niet door actief als gemeente aan te kopen. Nu stelt het college voor een strategisch Ontwikkelplan op te stellen voor De Haven en vraagt hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 450.000. Het ontwikkelplan zou dan kunnen gaan leiden tot beleid om enkel watergebonden bedrijven aan de haven te krijgen.

Klinkt een beetje als een erg dure manier om te repareren wat we het in het verleden hebben laten liggen.

Voor de Tussendiepen is dat zeker zo. Wij zien de toekomst van Tussendiepen en delen van het bedrijfsterrein die grenzen aan woningen en/of het centrum, duidelijk anders dan voor de rest van het bedrijfsterrein De Haven. We vinden dat de gemeente voor die delen van het bedrijfsterrein veel scherper aan de wind moet sturen. Met het opstellen van het Ontwikkelplan komt, hopen wij, ook draagvlak bij de andere partijen om deze keuzen te maken. Helaas hebben sommige keuzen (of eigenlijk het niet kiezen) uit het verleden het karakter van “penny wise, pound foolish” (minder slimme zuinigheid).

Goed, maar wat is nu jullie opstelling?

Samengevat: wij vinden het een goede zaak dat de gemeente probeert subsidie binnen te halen. Wij steunen de aanpak om regie op de kades te hebben door erfpacht. Wij vinden dat in het Ontwikkelingsplan de gemeente veel scherper moet inzetten op het upgraden van Tussendiepen en de bedrijfsgebieden die grenzen aan woningen en/of het centrum. En dat de gemeente hiervoor actiever de instrumenten van bestemmingsplan en actief grondbeleid moet gebruiken.