Actualisatie woningbouwprogramma

Nieuwbouw in de Bouwen in het kader van het woningbouwprogramma

Bouwen voor leegstand dat is niet wat wij willen.
Het woningbouwprogramma bevatte meer bouwplannen dan er vraag is in de toekomst. Reden om het programma naar beneden bij te stellen. Bouwen voor 50 jaar, zoals de woningcorporaties blijven doen, is voor de PvdA niet meer passend en duurzaam.

Bouwen van woningen die passen bij de vraag van ouderen, jongeren, alleenstaanden, statushouders, gezinnen en woonwagenbewoners heeft veel meer te maken met het type woning.
Een mooi voorbeeld zijn de woonwagens.
Voor dit type woning is meer vraag dan aanbod. Zes standplaatsen zijn in voorbereiding.
Een mooie ontwikkeling. Echter, met stomheid geslagen waren we toen we in de Ronde Tafel te horen kregen dat een standplaats wordt aangeboden zonder woonwagen, maar wel met een reguliere huur. Hoe is het mogelijk om lucht te huur aan te bieden?

De PvdA heeft bij de wethouder dan ook aangedrongen om tot passende en creatieve oplossingen te komen, zoals erfpacht en huur-koop-constructies. De wethouder heeft dit toegezegd.

De blijverslening om de eigen woning aan te kunnen passen, omarmt de PvdA fractie.
Wat de PvdA mist, net als de Bewonersraad, is samenhang en een integrale toekomstvisie.
De wethouder voelt er niet voor om met een nieuw woonplan te komen, terwijl het oude woonplan een einddatum heeft van 2015.

De PvdA-fractie en bestuur zijn nagenoeg klaar met het opstellen van een eigen woonvisie.
Dit is nodig omdat onze opbouw van de bevolking de komende tijd nogal verandert, meer ouderen, meer alleenstaanden en dat houdt na 2030 niet op.

Het komende halfjaar gaan fractie, bestuur en actieve leden graag in gesprek met u om de eigen concept-woonvisie verder uit te werken.

Trees Flapper,
Fractievoorzitter en woordvoerder volkshuisvesting