Beleidsplan 2016-2019

Toen in de jaren ’90 het idee ontstond om de vaart terug te laten komen, om tegelijkertijd de vuilstort te saneren en een woonwijk te ontwikkelen, is er een lang traject op gang gekomen van plannen maken, financiering rond krijgen, etc. En nu ligt de vaart er dan in.

Grote projecten zoals de Drachtstervaart, aanpak centrum, herstructurering de Bouwen en Noord Oost leveren ons een mooiere gemeente en werkgelegenheid op.

En dat brengt ons bij de maatschappelijke vraagstukken waar we nu voor staan.

  • hoge werkloosheid
  • een grote groep mensen met een lage opleiding, laag inkomen, meer gezondheidsproblemen en een grote zorgvraag
  • 15% laaggeletterden in onze gemeente; landelijk is dit bijna 11%. En u kunt raden dat dit percentage in sommige wijken nog hoger ligt
  • een tweedeling in de samenleving, ook omdat deze complexer is geworden
  • een scheve arbeidsmarkt
  • en een toename van inwoners met schuldenproblematiek

Als we het beleidsplan lezen, dan krijgen we een keurige, technische opsomming van activiteiten die worden gedaan en hoeveel geld daarmee gemoeid is. Wat de PvdA betreft gaat het niet om de technische vraag waar we ons geld aan besteden, maar vooral wat we willen bereiken voor onze inwoners en hoe we dat willen bereiken. Het moet anders, en het kan anders.

De PvdA strijdt voor een  eerlijkere samenleving

  • Met verbinding tussen de domeinen. Bijv. de omvorming van de peuterspeelzalen naar peuteropvang met meer inzet van Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Maar waar is de verbinding met de ouders, met armoede, met sport, met werk, met gezondheid? De verandering is keurig uitgewerkt, maar wel binnen het huidige aanbod en gericht op meer.
  • Een eerlijkere samenleving met goed werk door het bieden niet alleen van vakonderwijs maar ook om de sociale weerbaarheid te versterken
  • Een eerlijkere samenleving door een socialere participatiewet. Maatwerk om de aansluiting bij de arbeidsmarkt te realiseren. Vorige week hebben we het verhaal van mevr. De Vries kunnen horen. Dit verhaal staat niet op zichzelf, volgens de PvdA.  Minder regels en meer mogelijkheden, ook om bij te verdienen. We dienen hier een motie voor in
  • Een eerlijkere samenleving door vanuit de behoefte en mogelijkheden van onze inwoners oplossingen voor zorg en ondersteuning te ontwikkelen; niet aanbod- en productiegericht.

De PvdA heeft onvoldoende zicht op innovaties naar maatwerk en passende oplossingen. Kunnen de drie portefeuille houders ons informeren over de vorderingen op dat gebied?

Ons bereiken geluiden dat er minder indicaties Begeleid wonen worden afgegeven. Jan, 23 jaar, een licht verstandelijke beperking, functionerend op een niveau van een kind van 9 jaar, zelfstandig wonend en toch geen begeleiding krijgen? Dat vinden wij echt niet kunnen.
Is dit de oorzaak van het miljoen dat we over hebben op de Wmo? Graag een reactie van de wethouder.

We investeren 6 miljoen in het innovatiecluster. Van de wethouder vragen we een tussenevaluatie, begin 2016.

Ons pleidooi voor het sociaal domein is duurzaam, gericht op ontplooiing en ontwikkeling van inwoners tot zelfredzame en verantwoordelijke mensen. En voor wie het nodig heeft, is er een permanent vangnet.
Voor de inzet op duurzame energiebronnen is de steun voor windenergie enkele jaren geleden helaas verdampt. We zullen daarom een motie indienen om de inzet op zonne-energie te versterken.

Om het maatschappelijk vraagstuk van de economie en werkgelegenheid het hoofd te bieden zijn ontwikkelingen zoals de Vaarweg naar Drachten hard nodig. Dit betekent dat we minimaal een sluitende begroting moeten hebben, maar het liefst een verwacht positief resultaat zodat we over voldoende eenmalige middelen kunnen beschikken.
De PvdA maakt zich zorgen over de bijdrage van de provincie in het kader van de investeringsagenda; de opstelling van het huidige GS om op voorhand te bezuinigen terwijl het pakket nog geen jaar oud is, schiet ons in het verkeerde keelgat. Graag een reactie van de portefeuillehouder

Tot slot
Zoals ‘De vaart Er in’ een verandering met een enorme impact en aandacht is, zo moet dat ook gelden voor de veranderingen in het sociale domein.
De vaart ligt er nu dus in, nu de vaart in de transformatie!