Meteen naar de inhoud

Beschouwingen tijdens begroting 1-11-’22

Dinsdag 1 november 2022 stond de begroting op de agenda. Om 14:00 uur uur begonnen we met de vergadering. Aan het begin van de vergadering krijgen alle partijen vijf minuten de gelegenheid om in brede zin op de begroting te reageren. Hieronder de bijdragen van de Partij van de Arbeid.

Voorzitter, we hebben wel eens vergaderd over begrotingen waar we minder blij van werden. Deze begroting ziet er goed uit. Zelfs 2026 staat er nog positief bij. 

We hebben vorige week gedebatteerd over de Sociale Koers en daar zijn door veel fracties gemeende en terechte complimenten uitgedeeld. De vier ambities – zeker bestaan, ertoe doen, goed voelen en erbij horen – geven goed weer wat ons doel is. Nu gaat het op de uitvoering aankomen. Dat is een uitdaging van formaat. Wij volgen het al op korte afstand en zullen dat ook zeker blijven doen. Een onderdeel van de sociale koers is dat laaggeletterdheid in onze gemeente wordt aangepakt. Een onderwerp waar we als PvdA nauw bij zijn betrokken. We zien in de begroting dat de aanpak laaggeletterdheid met 2 x 55.000 euro incidenteel is. Wij zouden graag zien dat er structureel geld vrij wordt gemaakt voor het bestrijden van laaggeletterdheid.

De wereld is in korte tijd sterk veranderd en niet in positieve zin. We zouden een heel lijstje af kunnen lopen wat op dit moment een negatieve invloed op onze levens heeft, maar met klagen alleen komen we niet verder. We moeten door.

In tijden van stress en onzekerheid gaan we zoeken naar oplossingen en met ‘we’ bedoel ik dan niet alleen de mensen in deze zaal. Met ‘we’ bedoel ik ook onze sociale partners. Wij vragen het college om goed op onze sociale partners te passen en we hopen dat het PING loket voorbereid is op de met zekerheid stijgende aantallen hulpvragen.

Omdat er steeds meer mensen zijn die hun rekeningen niet meer kunnen betalen rust er minder een taboe op het ‘jezelf even niet kunnen redden’. De situatie zoals hij nu is geeft dus ook de kans om veel meer mensen te bereiken. Wij merken dat het grijpen van deze kans ook leeft binnen de organisatie. Het kan de dienstverlening van de gemeente zeer ten goede komen.

Ik durf het hier bijna niet te noemen voorzitter, maar we kunnen er niet aan voorbij. De ombudsfunctie. In 2017 zijn we begonnen om dit mogelijk te maken in onze gemeente. Nu, in 2022, bestaat de functie nog steeds niet. Het is nu opgenomen in het coalitie-akkoord en daar worden we wel blij van, maar het zou niet nodig moeten zijn. In juni 2021 hebben we, na twee debatten, al besloten dat we het gaan doen. De financiën zijn geregeld, de kaders zijn meegegeven. Het verbaast ons dan ook dat de kartrekkers van deze vorm van dienstverlening na zoveel moties, amendementen en debatten nu nog een keer uit moeten leggen wat de bedoeling is. Daar worden we dan weer niet blij van.

In de periode 2014-2018 werd er al veel gesproken over dienstverlening. Het was mei 2019 dat we akkoord zijn gegaan met forse bedragen om het programma dienstverlening op te starten. Uiteindelijk is er iets minder geld uitgegeven dan begroot, maar het was zeker geen wisselgeld. Dat programma is nu afgerond en heeft wat ons betreft niet gebracht wat we er van mochten verwachten. Er zullen best wel dingen zijn gebeurd, maar onze inwoners merken er nog niets van. 

Er staan nu nieuwe acties in die richting op stapel, dat juichen wij toe, maar voorzitter; als PvdA gaan wij hier echt kritisch en strak op toezien en ik schat in dat alle partijen in de raad dit op hun ToDo lijstje hebben staan. Wij willen dat onze inwoners merken dat er stappen worden gezet.

De gemeente als organisatie hoort er voor haar inwoners te zijn. Daar hoort ook een gastvrij gemeentehuis bij. De coronaperiode heeft er voor gezorgd dat de hal niet meer het levendige centrum in ’het huis’ is. Dat er tegenwoordig bijna overal in het land op afspraak wordt gewerkt vinden wij niet zo boeiend. Wij hebben in ons programma staan dat het gemeentehuis gewoon weer een plek is waar mensen binnen kunnen lopen en geholpen worden. Wij komen daar later in de tijd op terug.

In het overdrachtsdocument van het vorige college wordt een reservering genoemd van 700.000 euro voor nieuwbouw van scholen. In het coalitie-akkoord komen we de post tegen onder het hoofdstuk Sociaal Domein in 2026. In deze begroting ontbreekt hij, terwijl 14 scholen in Smallingerland een slecht ventilatiesysteem hebben. Is deze post vergeten? Of is hij bewust geschrapt. Daarnaast zijn wij nieuwsgierig naar het moment waarop wij het Integraal Huisvestingsplan tegemoet kunnen zien.

Wij hebben twee amendementen voorzitter. Tijdens het debat over de centrumvisie hebben wij aandacht gevraagd voor een visie over ons uitgaanscentrum. Dit is ons toegezegd door de wethouder. Graag zien wij dit toegevoegd op pagina 29, paragraaf 3.1 onder punt 1. Het tweede amendement vraagt om een aanjager aan het werk te zetten om woningbouw in onze gemeente te versnellen.

Ook dienen we een motie in om woningbouw als grote projecten te behandelen. Vrijwel iedereen, misschien wel iedereen, in deze zaal vind het realiseren van meer woningen een prioriteit. Het lijkt ons goed om als raad dicht op de ontwikkelingen te zitten.

Bedankt voorzitter.