Besturen met hart voor de inwoners en met verstand de portemonnee beheren

De gemeente is er voor haar inwoners. Het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie zijn dienstbaar aan die inwoners. Wij willen een gemeentebestuur dat inwoners uitdaagt om mee te denken en mee te bepalen, dat niet denkt vóór maar mét haar inwoners: de gemeente dat ben jij! Hiervoor willen we dat er maatwerk geleverd wordt: groepen die minder kansrijk zijn mogen nooit de dupe worden van regelzucht.

Wat zien we als opgave voor Smallingerland?

De PvdA wil dat Smallingerland een sterke en sociale gemeente is en blijft. Dat betekent dat er ruimte is voor iedereen, ruimte voor groei, ruimte voor ideeën, ruimte voor het ontwikkelen van talenten, ruimte voor eigen initiatieven maar ook dat er ruimtelijk een gastvrije uitstraling is en dat er ruimte is voor een gastvrij vestigingsklimaat.
Naast bestaande manieren om inwoners te betrekken bij haar plannen, vragen nieuwe generaties en nieuwe media om vernieuwende vormen van samenspraak. Smallingerland heeft de afgelopen vier jaar landelijk de aandacht getrokken met experimenten als “de Peinder Mieden” en “Drachten wil je meemaken”. Dit zijn voorbeelden van hoe wij mensen willen uitdagen om mee te denken. Wij willen een nieuw democratisch elan, waarbij een samenspel tussen onze raadsleden en u als kiezer/burger voorop staat.
De kwaliteit van de dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen vinden wij van het grootste belang. Daar moet de omvang en kwaliteit van de gemeentelijke organisatie voortdurend op worden afgestemd.
We hebben een samenleving waarin soms min of meer overbodige regels zijn. Bij iedere gemeente, ook in Smallingerland, zijn regels vastgelegd in de algemene plaatselijke verordening. Regels die bedoeld zijn om op een nette manier met elkaar om te gaan. Het handhaven kost veel geld en wordt vaak beperkt uitgevoerd. Minder regels betekent een groter beroep op eigen verantwoordelijkheid van inwoners.
Onze gemeente is nog steeds financieel gezond en dat willen we zo houden.
Voor een goed sociaal beleid is een financieel sterke gemeente belangrijk. Van de PvdA kunt u verwachten dat we zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaan.
Tegenover een verwachte toename van de inkomsten staat een structurele toename van het takenpakket van de gemeente, onder andere door de verdere uitrol en uitvoering van de drie grote decentralisaties (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet).
We willen het huidige hoge sociale voorzieningenniveau op peil houden. De PvdA staat voor een gezond financieel beleid met behoud van het voorzieningen niveau. Wij willen daarbij onnodige belasting- en tariefverhogingen voor de inwoners voorkomen.

Waar zetten wij ons voor in de komende raadsperiode?
  • Experimenten met nieuwe methoden om plannen te maken in samenspraak met inwoners.
  • Experimenten met nieuwe bestuursvormen zoals gekozen dorps/wijkraad met budgetbeheer.
  • Een gemeentelijke ombudsman. Als u vindt dat u door de gemeente niet correct bent behandeld moet u ergens anders terecht kunnen. Wij stellen voor hiertoe een onafhankelijke  gemeentelijke ombudsman aan te stellen en te experimenteren met het concept “tweede mening”, waarbij onafhankelijke burgers zich over de kwestie buigen.
  • Een regelluwe overheid.  Inwoners stimuleren om zoveel mogelijk zelf regie te nemen over de eigen omgeving. Hierdoor kunnen onzinnige regels worden afgeschaft.
  • Regelarme bijstand. Wij willen dat de gemeente vanuit vertrouwen omgaat met alle regeltjes aangaande de bijstand. Verplicht solliciteren voor ouderen vinden we onzin.
  • Kwaliteit dienstverlening. Om de kwaliteit van de dienstverlening voor iedereen te waarborgen, vinden wij het belangrijk dat de gemeente toegankelijk is en blijft voor mensen met beperkte digitale vaardigheden.
  • Regulering wietteelt. Illegale wietteelt leidt tot criminaliteit en grote kwaliteitsverschillen van wiet. Daarom pleiten wij voor regulering van de wietteelt en willen we dat Smallingerland hierbij voorop loopt, bijvoorbeeld door zich aan te melden bij de landelijk proefgemeenten reguliere wietteelt.