Ga naar de inhoud

De kadernota 2023

Op dinsdag 18 juli zaten wij klaar voor de jaarlijkse kadernota. De kadernota is bedoeld om het college richting te geven bij het opstellen van de begroting die in november aan de raad wordt gepresenteerd. Het college doet verschillende voorstellen de alle partijen mogen er iets van vinden of dingen inbrengen waarvan zij denken dat die belangrijk zijn voor onze inwoners.
Tot onze verbazing blonk de vergadering uit in een aaneenschakeling van vergezichten en weinig concrete verzoeken. Een amendement en drie moties (waarvan één van de PvdA en één van de SP en de PvdA). de motie om te onderzoeken of basisbanen naar het voorbeeld in Gronigen een optie zijn voor onze gemeente konden wij weer intrekken omdat het college daar al mee bezig is. De motie die samen met de SP is ingediend om ons aan te sluiten bij het actiecomité ‘Raden in Verzet’ mocht het helaas niet halen.

Dit belooft weer een verhitte begrotingsvergadering waarbij ons de moties en amendementen waarschijnlijk weer om de oren zullen vliegen. En dat is nu juist wat de kadernota wil voorkomen. Hieronder de bijdrage van de PvdA voorgelezen door Anton Pieters.

Dank voorzitter,

Wanneer wij als fractie om ons heen kijken dan zien we dat er veel verandert in onze maatschappij. Wanneer we even inzoomen op onze gemeente dan zien we een aantal goede dingen ontstaan. De horizon lijkt wat verder weg te liggen en vanaf die horizon komen de visies ons tegemoet. We spreken nu soms over 10 tot 15 jaar. Wij zijn daar blij mee. Wij kunnen ons veroorloven daar blij mee te zijn omdat we weten dat visies niet in beton gegoten zijn. Blij zijn we natuurlijk ook met de Sociale Ombudsvrouw. We moesten even doorzeuren, maar nu blijkt al na korte tijd dat er interessante informatie wordt opgehaald. Eind van dit jaar mogen we het eerste officiële verslag tegemoet zien.

Aan de andere kant zijn er ontwikkelingen waar we minder blij van worden. Het vertrouwen in de politiek is op een dieptepunt. Het aantal inwoners die het allemaal niets meer kan schelen stijgt. Het aantal mensen dat hulp nodig heeft ook. De jongeren in onze samenleving hebben tijdens de coronaperiode echt een klap gehad en het lijkt alsof er nu iets ingehaald moet worden. 

Wij pleiten voor meer handhaving, maar niet zozeer voor strakkere handhaving. Het signaleren en in gesprek gaan met de jongeren en de ouders moet een eerste stap zijn. We pleiten voor het in positie zetten van de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland om preventief in te kunnen grijpen en inwoners, ook de jongeren, een aanlegplaats te bieden. Wij weten dat er gewerkt wordt aan activiteiten voor de jeugd, maar weten onze inwoners het ook?

Ook wanneer wij vandaag geen kaders stellen ligt er in november een begroting die twee jaren sluit en daarna een gat laat zien. Gisteren (17-07-2023) lazen we in het nieuws dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten dit toejuicht. De eerste twee jaren sluitend en de volgende twee realistisch begroten zodat duidelijk wordt dat er echt een probleem is. Echter, het zal u niet verbazen dat wij met zorg naar die situatie kijken. Wanneer het over twee jaar wel op bezuinigen aankomt dan weten we allemaal dat het sociaal domein weer als eerste aan de lat staat en daar passen wij voor. 
Het is om die reden dat wij, samen met de SP een motie indienen om ons aan te sluiten bij het actiecomité Raden in Verzet om er voor te zorgen dat de VNG zich krachtiger op kan stellen richting het kabinet om er voor te zorgen dat gemeenten voldoende geld krijgen om hun taken goed uit te voeren.

Wij hebben in de kadernota gezocht om het woord ‘armoede’. Het resultaat was 0. Schuldhulp hebben we ook naar gezocht, met hetzelfde resultaat. Deze kadernota is een voorloper van de begroting. Wij gaan er vanuit dat er naar deze groepen genoeg aandacht uitgaat.

Wij zien een bedrag voorbij komen in 2027 van 820.000 voor onderwijshuisvesting. Afgelopen periode hebben we gezien dat ventilatie belangrijk is. Zeker in onze scholen. Naar wij weten zijn er nog een fors aantal onderwijsinstellingen waarbinnen de ventilatie niet voldoet aan de gevraagde normen. Wordt hier op ingezet de komende periode?

In maart 2022 hebben wij een motie ingediend waarin het college werd gevraagd een plan te ontwikkelen gericht op de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en dit mee te nemen bij de actualisering van het veiligheidsbeleid en de mogelijkheid te onderzoeken om een meldpunt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in Smallingerland in te richten. Deze motie is unaniem aangenomen. Misschien dat wij iets hebben gemist, maar we hebben niet het idee dat hier al iets mee is gebeurd. Wij gaan er vanuit dat we de motie niet nogmaals hoeven in te dienen en dat we de uitwerking van deze motie in de begroting tegenkomen.

Augustus vorig jaar hebben we unaniem de centrumvisie onderschreven. Een aantal van onze raadsleden hebben al heel wat projecten meegemaakt. Ze hebben ook meegemaakt dat projecten vol vuur werden opgestart en daarna niet brachten wat er werd geschetst. 
Het lijkt ons goed dat we ons dit als raad beseffen en dat we het verloop van deze visie goed op ons netvlies houden. Daarnaast is een ontwikkelfonds van 20 miljoen best veel geld, maar daar staat in de toekomst iets tegenover. De daarnaast gevraagde 10 miljoen voor onrendabele investering is iets moeilijker in te nemen voorzitter. Wij kunnen wel een rijtje rendabele investeringen bedenken. 
Wij gaan er dan ook van uit dat voor iedere onrendabele investering de gemeenteraad in stelling wordt gebracht.

Rest mij nog te melden dat wij een motie in dienen om te onderzoeken of basisbanen in onze gemeente, naar Gronings voorbeeld, een optie zijn voor Smallingerland.

Dank u wel voorzitter.