Meteen naar de inhoud

De ledenraadpleging

Op de oproep voor input voor het verkiezingsprogramma hebben 49 leden gereageerd. De commissie is blij dat in zo’n groten getale hieraan gehoor is gegeven. Daarbij hebben 22 leden aangegeven ook in het vervolgtraject een bijdrage te willen leveren. Opvallend was dat een grote groep leden weinig zicht had op wat fractie en bestuur nu eigenlijk doen. Daarom hierbij een korte uitleg van de taken en werkzaamheden van beide organen.

Bestuur.

Het bestuur houdt zich vooral bezig met de organisatorische kant van de afdeling. Daarbij horen: het uitschrijven van ledenvergaderingen (minimaal twee per jaar); de ledenwerving en administratie; het bijhouden van de afdelingsfinanciën. Verder is het bestuur verantwoordelijk voor de communicatie naar de leden, in ons geval vooral middels Nieuwsbrief, it Roaske, social media. Een belangrijk deel hierbij wordt verzorgd door de communicatiewerkgroep. Ook het ombudsteam valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Niet zozeer de uitvoering hierbij, maar wel de bemensing ervan. Dit zijn allemaal werkzaamheden die vooral plaats vinden “onder de radar”. Als lid merkt je er niet direct iets van.

De rol van een bestuur wordt zichtbaarder in tijden van verkiezingen. Tijdens landelijke en provinciale verkiezingen sluit het bestuur zich aan bij de dan aangedragen campagne opzet en is dus vooral uitvoerend. 

Maar bij de gemeentelijke verkiezingen is de rol van het bestuur groter. Dan is het bestuur verantwoordelijk voor de opzet van de campagne, het opstellen van een kandidatenlijst en verkiezingsprogramma en het verzorgen van verkiezingsbijeenkomsten. Hierbij kunnen taken gedelegeerd worden, zoals onlangs op de ALV van maart ook gebeurd is. In de aanloop naar de verkiezingen heeft het bestuur er zorg voor gedragen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om campagne te voeren. 

Met de fractie heeft het bestuur een nauw contact. Zowel over de voortgang van plaatselijk politieke zaken, als de over de inbreng van fractieleden bij de gemeentelijke campagne. Maar politiek verantwoordelijk is het bestuur niet, dit is aan de fractie.

Samengevat zou je kunnen zeggen dat het bestuur verantwoordelijk is voor het geraamte van de afdeling. Het zit onder de huid.

Fractie.

Hoe mooi alles er uit ziet wordt vooral bepaald door de fractie. Zij zijn het politieke gezicht naar buiten. Het is de taak van de fractie om de politieke idealen om te zetten in daden en de voorstellen van het College van B&W te toetsen aan de politieke uitgangspunten van zíjn of haar partij. Daarnaast kunnen fracties ook zelf met voorstellen komen in de gemeenteraad. Het werk van fractieleden krijgt ook de meeste media aandacht en is daardoor ook het meest in het oog springend.

Hoewel fractieleden gekozen worden namens een partij, zijn zij, eenmaal gekozen, niet gebonden aan het partijstandpunt. Zij moeten in principe zelfstandig hun afwegingen kunnen maken. Toch blijkt in de praktijk dat fracties vaak uit één mond spreken. Veel discussies worden intern gevoerd en naar buiten toe als hét standpunt gepresenteerd. In gevallen wanneer dit niet gebeurt is er vaak meer aan de hand. In onze gemeente lukt het onze fractie steeds om een gezamenlijke lijn te vinden en uit te dragen. Voor de beeldvorming is dit wel zo duidelijk. 

Natuurlijk werken fractie en bestuur ook veel samen. Over en weer worden de bijeenkomsten bezocht, zodat beiden op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen, daarbij elkaars taken en verantwoordelijkheden in het oog houdend: bestuur vaak faciliterend en organiserend en fractie politiek uitvoerend en contact onderhoudend met de achterban.