De Tussendiepen

De aankoop van de grond door een ontwikkelaar die hier een groot distributiecentrum gaat bouwen heeft de tongen behoorlijk losgemaakt. Verschillende berichten hebben de krant ondertussen gehaald. Voor ons waren de krantenberichten over de vestiging van verschillende bedrijven aan de Tussendiepen aanleiding om vragen te stellen aan het college.

De afgelopen periode is in de pers gekomen dat op de Tussendiepen drie nieuwe bedrijven zich gaan vestigen. Dit zou gaan om Montapanel die vanuit Tolbert naar Drachten verhuist, een distributiecentrum door HVBM vastgoed en FibreMax. Onze vragen waren:

 1. Wat is de gemeentelijke rol bij het aantrekken van deze beide bedrijven geweest?
  Om elk misverstand te voorkomen: Montapanel en Fibremax zijn productiebedrijven, hebben de vergunning ontvangen en zijn gestart met de bouw. Beide aanvragen waren passend binnen het vigerend bestemmingsplan. HVBM-vastgoed heeft zeer recent (1 april 2022) de grond gekocht en is voornemens een logistieke ontwikkeling te situeren op de Tussendiepen. Er ligt echter nog geen aanvraag voor een vergunning. HVBM-vastgoed is nu eerst bezig om huurders te zoeken. Pas daarna wordt een aanvraag voor een vergunning ingediend.
  Zoals u weet hebben we geen grondposities op de Tussendiepen en hebben we vooral een faciliterende rol als gemeente bij de vestiging van deze bedrijven. Dus het beoordelen van de vergunningen en een vast aanspreekpunt vanuit Economische Zaken voor eventuele vragen die het bedrijf heeft (en het verbinden van de interne afdelingen).
 2. Is de gemeente betrokken bij het aantrekken van andere bedrijven op de Tussendiepen?
  Nee, de gemeente is op dit moment niet betrokken bij het aantrekken van andere bedrijven op de Tussendiepen. Momenteel zijn er ook geen vrije locaties.
 3. Waarom heeft de gemeente deze rol gekozen?
  Omdat we geen eigenaar zijn van de grond is onze rol vooral het zo goed mogelijk begeleiden van de bedrijven voor de vestiging in Drachten en het beoordelen van de vergunningsaanvraag. Voor Fibremax en Montapanel geldt dat het twee productiebedrijven zijn die goed passen in het profiel van Drachten als innovatieve maakstad.
  HVBM-vastgoed heeft op 1 april 2022 de kavel gekocht en vanuit Economische Zaken zijn we daarna gelijk in gesprek gegaan om te kijken welke ontwikkeling het bedrijf voor ogen heeft en wat dit betekent voor de omgeving. Voor wat betreft deze kavel heeft het college eind 2020 een voorstel gedaan aan de gemeenteraad om de kavel te kopen om de ontwikkeling in dit gebied in eigen hand te nemen. De gemeenteraad heeft hier niet mee ingestemd. Daarmee is onze rol, zoals hierboven reeds genoemd, faciliterend van aard geworden. Als een partij zich meldt dan kijken we vanuit de gemeente of de ontwikkeling past in het bestemmingsplan.
 4. In welke mate gaan betreffende bedrijven gebruik maken van de ligging aan water?
  Fibremax heeft aangetoond en aangegeven gebruik te gaan maken van het water. Dat heeft te maken met de omvang van de kabels die het bedrijf produceert en de beperkingen die er dan over de weg zijn. Montapanel vestigt zich aan de wegkant op het terrein van Kijlstra (niet aan het water). HVBM-vastgoed heeft aangegeven dat gebruik van het water afhankelijk is van de huurders die er komen. De kavel heeft ook geen watergebonden bestemming dus gebruik kan niet worden afgedwongen.
 5. Op welke wijze Is bij de gekozen gemeentelijk rol het vervoer over het water betrokken?
  Als gemeente proberen we pro-actief gebruik via water te stimuleren. Bij Fibremax is dat een belangrijk gespreksthema (geweest). Ook met HVBM-vastgoed wordt dit besproken maar dat is afhankelijk van eventuele huurders. In bredere zin vinden er vanuit Economische Zaken momenteel gesprekken plaats met alle bedrijven die aan het water zijn gevestigd op de Tussendiepen en De Haven. Doel is planvorming voor de groei van de overslag in de industriehaven. Ook is er een cluster van bedrijven die de ontwikkeling van de haven wil bevorderen (Havencluster).
 6. Wat gaat de vestiging van betreffende bedrijven betekenen voor de verkeersbelasting van de Zuider- en Noorderhogeweg?
  De vestiging van Fibremax en Montapanel gaat voor extra verkeersbewegingen zorgen maar dit leidt niet tot problemen. De activiteiten van Kijlstra Riolering zijn gestopt op de Tussendiepen. Dit betekent dat hierdoor minder verkeersbelasting is gekomen op de Tussendiepen.
  Wat de gevolgen zijn voor de verkeersbelasting bij de ontwikkeling van HVBM-vastgoed is nu nog niet te zeggen. Dat is mede afhankelijk van de bedrijven die zich er vestigen en hoe de ontwikkeling er daadwerkelijk uit komt te zien. Met HVBM-vastgoed wordt hier uiteraard al wel over gesproken en het wordt ook een belangrijk onderdeel van een eventuele vergunningsaanvraag.
 7. Op welke wijze zijn bij de gekozen gemeentelijke rol de verkeersbewegingen over de weg betrokken?
  In het voorproces bij een eventuele vestiging wordt dit besproken met de betrokken bedrijven (zie ook antwoord 6) en in de vergunningsaanvraag wordt dit ook bekeken en beoordeeld. Ook is er contact met de collega’s van verkeer en vervoer.
 8. Op welke wijze Is bij de gekozen gemeentelijke rol de transitie die de gemeente met de Tussendiepen nastreeft betrokken?
  De gemeente trekt zeer nauw op met de ondernemersvereniging op de Tussendiepen, BéVé Tussendiepen. Er is één keer in de drie weken een ambtelijk overleg om alle ontwikkelingen te bespreken. Onderwerp van gesprek is ook de realisatie van een visie op de Tussendiepen en dit pro-actief op te pakken.
  Omdat we als gemeente geen grondpositie hebben op de Tussendiepen (zie ook antwoord 3), is de invloed die we hebben op een transitie van het gebied beperkt geworden. Hiermee zijn we grotendeels afhankelijk geworden van externe ontwikkelingen.
 9. Op welke wijze zijn bij de gekozen gemeentelijke rol de plannen voor ontwikkeling Waterfront Drachten betrokken?
  De ontwikkeling van het Waterfront Drachten wordt voorbereid in het gebied vanaf de westelijke kop van Tussendiepen. Daarmee is er geen specifieke relatie met de vestiging van de nieuwe bedrijven.
 10. Welke vergunningsprocedures worden voorzien om de bouw en exploitatie van betreffende bedrijven mogelijk te maken?
  Een omgevingsvergunning is een vergunning die je moet aanvragen als je als vergunningsplichtige plannen hebt, zoals bijvoorbeeld bouw, verbouw, gewijzigd gebruik en exploitatie van het perceel. Deze plannen mogen onder andere niet in strijd zijn met bestemmingsplan. Daarnaast moet er meestal een melding gedaan worden in het kader van het Activiteitenbesluit (milieu) en in sommige gevallen is een milieuvergunning nodig.
  Een milieuvergunning is een toelating om een activiteit te exploiteren die effect heeft op het milieu of op de buurt.

Op 9 september 2020 is de aankoop van de grond tussen Philips en Machinefabriek Sluis aan de gemeenteraad voorgelegd. Uit de stemming kwam dat 11 raadsleden voor de aankoop waren en 20 raadsleden tegen. Na de beantwoording van bovenstaande vragen vonden wij dat we nog twee vragen bij het college neer moesten leggen. Deze vragen zijn nog niet beantwoord. De vragen zijn:

 1. Actualiseren bestemmingsplan Tussendiepen

In de beantwoording van 18 mei onderkent het college dat er op de Tussendiepen bedrijfsontwikkeling en vestiging plaatsvindt welke niet, of niet helemaal, in overeenstemming zijn met de gemeentelijke ambities, maar dat de gemeentelijke ambities op basis van het geldende bestemmingsplan De Haven niet kunnen worden afgedwongen. Het bestemmingsplan De Haven is inmiddels 10 jaar oud en derhalve aan wettelijke herziening toe. 

Wanneer kunnen we een herzien bestemmingsplan tegemoet zien? 

 1. Grondbeleid

In de beantwoording geeft het college aan dat de gemeente aan de Tussendiepen geen grondpositie heeft en verwijst hierbij naar het besluit van de gemeenteraad van september 2020. In de nota grondbeleid zoals deze in 2021 is vastgesteld is een beleidskeuze voor een actiever sturend grondbeleid gemaakt. Met een actief grondbeleid zou de gemeentelijke sturing op de ontwikkelingen aan de Tussendiepen beter mogelijk zijn en zouden de baten zoals die nu privaat gegenereerd worden ten goede komen aan de gemeenschap. 

De vraag is daarom wat de afweging van het college is geweest om op Tussendiepen geen invulling te geven aan het beleid zoals dat in 2021 is vastgesteld?

Zodra wij antwoorden op deze twee vragen krijgen vullen we dit artikel aan.