Eigen bijdragen

De Partij van de Arbeid heeft in de gemeenteraad van Smallingerland vragen gesteld over de eigen bijdragen die inwoners moeten betalen voor geleverde zorg. De PvdA is namelijk bezorgd over de hoogte van de maximum te betalen eigenbijdragen. Het totaal van de eigen bijdragen mag niet de reden zijn dat inwoners afzien van zorg.

We hebben de wethouder het volgende gevraagd:

In de media wordt veel aandacht besteed aan de hoogte van de eigen bijdragen die gemeenten en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in rekening brengen bij zorgvragers. Een gevolg van de hoogte van de eigen bijdrage kan zijn dat de zorgvrager af ziet van zorg. Gevolg is dat deze mensen zorg mijden en daardoor mogelijk in een sociaal isolement terecht komen, mantelzorgers zwaarder worden belast en de kwaliteit van leven fors afneemt.

Daarnaast speelt dat de zorgvrager niet altijd vooraf weet dat er een eigen bijdrage betaald moet worden, ook is de hoogte van de bijdrage niet altijd vooraf bekend. Voor de zorgvrager is het een complicerende factor dat soms zowel de gemeente als het CAK eigen bijdragen berekenen voor de verschillende voorzieningen. En vaak maakt men ook gebruik van zorg bekostigd uit de Zorgverzekeringswet met een eigen risico van € 385 op jaarbasis. Een stapeling van eigen bijdragen kan zorgen voor ongewenste financiële effecten bij de zorgvrager.

  • Heeft het college zicht op het aantal inwoners dat af ziet van zorg met als reden de hoogte van de eigen bijdrage?
  • Zo nee, gaat het college dat onderzoeken?
  • Heeft het college het totaal van de eigen bijdrage van de gemeente en die van het CAK gemaximeerd? Wat is dan dat maximum?
  • Heeft het college maatregelen genomen om stapeling van eigen bijdragen te voorkomen, inclusief de eigen bijdragen van het CAK?
  • Heeft het college afspraken met het CAK gemaakt zodat de eigen bijdragen die betaald moeten worden voor algemene voorzieningen door het CAK meegeteld worden bij de cumulatiebepaling van het CAK?
  • Wordt de zorgvrager vooraf op de hoogte gesteld dat er een eigen bijdrage betaald moet worden en hoe hoog die eigen bijdrage dan wordt?
  • Biedt de gemeente inwoners die ook een eigen bijdrage aan het CAK moeten betalen, ondersteuning bij het vooraf berekenen van de totale eigen bijdrage?
  • Wordt er met de zorgvrager naar passende oplossingen gezocht als blijkt dat de eigen bijdrage niet opgebracht kan worden?

De wethouder kon alleen bij benadering aangeven hoeveel inwoners van onze gemeente afziet van zorg met als reden de hoogte van de eigen bijdrage. Hij schat dat het gaat om een tiental. Het totaal aan eigen bijdragen is gemaximeerd op het wettelijk maximum. De gemeente heeft hier geen invloed op. Het maximum hangt onder andere af van het inkomen van de betreffende zorgaanvrager. Alle eigen bijdragen lopen via het CAK, daar ligt ook de verantwoordelijkheid met betrekking tot de stapeling. De zorgvrager wordt wel vooraf door de gemeente voorgelicht over de (hoogte van) de eigen bijdrage die betrekking heeft op verstrekkingen door de gemeente.

De gemeente is bereid om, voordat de zorg definitief aangevraagd wordt, de totale eigen bijdrage, dus inclusief die voor verstrekkingen die lopen via het CAK, samen met de zorgaanvrager te berekenen. Hierdoor is de zorgvrager in de gelegenheid om nog een andere keuze te maken, bijvoorbeeld te kiezen voor goedkopere zorg. Mocht de zorgvrager een andere keuze willen maken dan biedt de gemeente daarbij ondersteuning.

Jan van der Schaaf
PvdA-fractie Smallingerland