Meteen naar de inhoud

Leefomgeving en ruimtelijke inrichting

Veilig, schoon en duurzaam wonen in buurten en dorpen

Een veilige omgeving met goede voorzieningen. Dit willen we voor ieder dorp en iedere wijk. Goede faciliteiten, verkeersveiligheid, een prettige woonomgeving en bereikbaarheid zijn vanzelfsprekend. We hebben oog voor het milieu, de natuur en dierenwelzijn. Economische activiteiten worden afgemeten aan de bijdrage die zij leveren aan een schoon milieu en een duurzaam gebruik van onze aarde. 

Welke ontwikkelingen zien we in Smallingerland?

Door de bevolkingskrimp komen vooral voorzieningen in de dorpen onder druk te staan. Woningbouwverenigingen investeren niet meer voor de lange termijn in het bouwen van nieuwe woningen in de dorpen. Toch is daar ook nu vraag naar en behoefte aan nieuwe huur-, en koopwoningen.
De opbouw van de bevolking verandert: we worden met z’n allen steeds ouder; gezinssamenstellingen veranderen; we blijven langer zelfstandig wonen; jongeren trekken weg. Dit vraagt een grotere flexibiliteit in het woningaanbod.
De duurzaamheidseisen aan woningen nemen toe. Duurzaam bouwen houdt in minimaal nul op de elektriciteitsmeter en gasloos. Voor nieuwbouw moet dit de norm worden.
Als gevolg van de klimaatsverandering moeten we ons voorbereiden op het omgaan met meer en vooral korte periodes van veel regenval.
Vergroening van de openbare ruimten en private “tuinen” is noodzakelijk voor voldoende waterberging.
De kwaliteit van het wonen en leven in de dorpen en ook in Drachten is gebaat bij een aantrekkelijk buitengebied. Dit buitengebied vormt uitloopgebied voor de inwoners en is tegelijkertijd productiegebied van de agrariërs. Wij zien dat de agrarische productie steeds meer op gespannen voet komt te staan met principes van duurzaamheid. Bij afwegingen rond ontwikkeling van de agrarische sector staat voor ons de (bio)diversiteit van het buitengebied voorop.

Waar willen wij de komende periode aan werken?

Ambitie
Wij willen dat Smallingerland koploper is in Friesland op het gebied van circulaire economie, biodiversiteit en het inzetten van duurzame energiebronnen. Smallingerland gaat actief van start met de energietransitie.

Duurzaam en flexibel bouwen
  • Wij vinden dat aan de vraag naar woningen in de dorpen tegemoet gekomen moet worden. Hierbij moet energie-neutraal bouwen het uitgangspunt zijn. Wij denken dat hiermee ook een belangrijke impuls aan de dorpen wordt gegeven. Mochten de woningcorporaties niet aan deze behoefte in de dorpen willen voldoen, dan zetten wij in op alternatieven zoals bouwen door een coöperatie of in mengvorm huur/koop.
  • Een grotere flexibilteit bij het bouwen: Tiny Housing, tijdelijke bouw, mantelzorgunits zijn hiervan voorbeelden.
  • Energie-neutraal bouwen is het uitgangspunt, maar niet alle bestaande woningen lenen zich hiervoor en niet alle bewoners hebben de middelen om hierin te investeren. Daarom stellen wij voor om daar waar mogelijk de daken van gemeentelijke gebouwen en van gebouwen op bedrijventerreinen beschikbaar te maken en beschikbaar te stellen voor zonnepanelen van alle inwoners. Dit kan gerealiseerd worden door het oprichten van een coöperatie, waaraan alle inwoners van Smallingerland mee kunnen doen. Daarnaast koppelen we nieuwbouw-, en herstructureringsplannen van bedrijventerreinen aan deze milieudoelen.
Leefbaarheid in wijk of dorp
  • Wij willen dat in het verkeer duurzaamheid wordt gestimuleerd, door het verbeteren van fietsroutes. Met name de opkomst van de elektrische fiets maakt het belang van goede snelle fietspaden, waarop de fietser voorrang heeft, steeds groter.
  • De gemeente gaat in het kader van de voorbeeldfunctie het eigen wagenpark vergroenen. Met elektrische vuilnisophaalauto’s plaatst Smallingerland zich in de voorhoede van groene gemeenten.
  • Wij zetten in op levendige gemeenschappen in dorp en wijk. Om dit mogelijk te maken en levend te houden stellen we een opbouwwerker aan. Deze is dan aanwezig, aanspreekbaar, en zal de inwoners, ondernemers en de gemeenschap versterken.