Masterclass lokale politiek

Zit jij straks in deze stoel?

Het lijkt nog ver weg: maart 2022, maar toch werpen de gemeenteraadsverkiezingen, die dan gehouden worden, hun schaduw al vooruit.

Het bestuur wil mensen enthousiast maken voor de (lokale) politiek. Daarom organiseert ze samen met Maarten Noordhoff een Masterclass, waarin de aandacht ligt op de gemeentepolitiek. 

Ambacht gemeenteraadslid

Openbaar bestuur van een gemeente doet er toe. Zo kan je als gemeenteraadslid mede richting geven aan je eigen woon-, werk- en leefomgeving. Je bent als raadslid de schakel tussen de inwoners en het gemeentebestuur. Als raadslid ga je de gemeente in, je luistert en stelt vragen; je zorgt ervoor dat je weet wat er leeft in de gemeente. Deze opgehaalde kennis gebruik je om invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid. De raad stelt kaders vast waarbinnen het college van Burgemeester en Wethouders werken en controleert of het beoogde resultaat behaald wordt. Je laat je daarbij leiden door je politieke overtuigingen en de vraag wat goed is voor de gemeente (het algemeen belang). 

Zelf een bijdrage leveren aan de gemeente. Je eigen gemeente beter leren kennen en jezelf ontwikkelen; wat kan er leuker zijn? Je zou bijna verwachten dat mensen in de rij staan voor lokale politiek en zich als raadslid aan te melden. Helaas is de werkelijkheid weerbarstig. Daar komt bij dat de gemeenteraad Smallingerland vaak negatief in het nieuws is geweest en het beeld van vergadertijgers en persoonlijke machtsspelletjes blijft gemakkelijk hangen. 

In deze Masterclass willen we mensen laten zien en ervaren dat het ook anders kan. Minder vergadertijger en meer de gemeente in. En vooral ook dat lokale politiek en het raadswerk leuk is en er toe doet!

Wanneer?

Doel is de deelnemers te enthousiasmeren voor lokale politiek en positief kennis te laten maken met het (gemeente)raadswerk. De volgende gemeenteraadsperiode is 2022-2026. Dat betekent dat na de zomer 2021 de lijst wordt samengesteld. Daarom zijn deze Masterclassbijeenkomsten van oktober 2020 tot en met juli 2021 gepland.  Veronderstelling hierbij is dat in deze periode dergelijke bijeenkomsten fysiek kunnen plaatsvinden. In deze periode van 10 maanden kunnen maximaal acht bijeenkomsten worden gehouden. Eén keer per maand (december/januari niet). De bijeenkomsten duren maximaal 2 uur; van 20.00 tot 22.00 uur. 

Voor na de zomer 2021 tot en met de verkiezingen kan dan voor deelnemers die zich verkiesbaar willen stellen een vervolg worden opgezet. 

Voor wie?

De Masterclass staat in principe open voor iedereen die geen raadslid is of al is geweest en is gratis voor de deelnemers. Doel is zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met gemeentepolitiek. Duidelijk zal zijn dat het achterliggende doel is om deelnemers ook voor de PvdA te enthousiasmeren, maar dat is geen dwang. Ook is het zeker geen vanzelfsprekendheid dat deelnemers aan de Masterclass zich verkiesbaar moeten stellen. 

Omvang groep?

Voor een goede onderlinge interactie is een groepsomvang van tussen de 6 en 10 (max 12) personen gewenst. Bij aanmelding vindt vooraf een gesprek plaats over de motivatie van de aspirant-deelnemer. 

Globale inhoud

Voor de 8 bijeenkomsten is de volgende hoofdlijn opgezet welke nader uitgewerkt en aangepast kan worden:

  1. Welkom, kennismaken, persoonlijke doelen en doel masterclass, inventarisatie persoonlijke aandachtsgebieden
  2. Politiek en hoe werkt de gemeente
  3. Raadslid lees geen stukken! En de kunst van het vragen stellen.
  4. Rolmodellen en rollen politicus
  5. Communicatie en draagvlak creëren, inzet (sociale) media
  6. Speerpunten en doelen stellen; voorbereiden raad in de vorm van schaduwfractie
  7. Bijwonen raad
  8. Evaluatie raad en Masterclass

Afhankelijk van de persoonlijke aandachtsgebieden van deelnemers kunnen de onderwerpen worden aangepast.

Heb je interesse, of wil je nog meer informatie? Neem dan contact op met Bert van der Meulen (06-52145863) of Maarten Noordhoff (06-53357951) of per email:

Bert van der Meulen: bertvandermeulen77@gmail.com

Maarten Noordhoff: maarten.noordhoff@gmail.com