Ga naar de inhoud

Statement van de gehele fractie

Vandaag is het rapport van onderzoeksbureau Bing over kwaadaardige roddel apps en lekken uit het presidium naar buiten gebracht. In het kader van transparantie is via deze link het rapport te downloaden en is onze reactie hieronder openbaar.

Wij betreuren het om in de rapportage te lezen dat de fractievoorzitter van de VVD de kwestie van grensoverschrijdend gedrag aanhaalt. Deze kwestie was wat ons betreft afgehandeld na het excuus van de fractievoorzitter van de VVD op 17 oktober 2023 in het presidium. Nu de fractievoorzitter van de VVD in deze rapportage publiekelijk op deze gebeurtenis terugkomt is de vraag relevant wat deze reflectie betekent voor het gemaakte excuus.

Wij lezen in de rapportage een verslag van een machtsspel. Bij pogingen de macht te behouden zie je vaak dat oudgedienden nieuwkomers proberen te disciplineren. De actie over een niet bestaande roddel app ervaren wij als een mislukte disciplineringspoging richting nieuwkomers. Wij vinden dit kwalijk en nemen hiertegen stelling.

De uitkomst van de rapportage vatten wij verder samen met: een lek uit het presidium is niet gevonden en ook een kwaadaardige roddel app is niet gevonden. Je zou kunnen denken als er niets gevonden is kunnen we dus gewoon weer door. Maar zo eenvoudig is dat niet. 

Het onderzoek heeft het presidium laten uitvoeren naar aanleiding van beschuldigingen van enkele raadsleden. Deze aandragers waren ervaren raadsleden die wisten wat ze deden. Ook blijkt uit de rapportage dat een collegelid niet geacteerd heeft conform de afgesproken normen en waarden. Essentie is dat beschuldigingen wel zijn uitgesproken en niet overlegd zijn met degenen die het betreffen. Door te besluiten tot dit onderzoek zijn mensen ten onrechte in de beklaagdenbank gezet. 

Niet alleen de directe aandragers zullen dit recht moeten zetten. Zoals het rapport terecht constateert betreft het iedereen die niet heeft geacteerd terwijl zij wel degelijk weten dat dit van hun verwacht wordt. Het onvoldoende eigenaarschap nemen zoals het rapport dit noemt is bepalend en geeft de ruimte voor ongewenste gedrag en omgangsvormen. 

Ons eigen gedrag en handelen

Wij gaan enkel over ons eigen gedrag en handelen. Dit onvoldoende eigenaarschap tonen raakt potentieel een ieder en dus ook ons. Wij zullen de komende periode gebruiken om te inventariseren waar wij tekort schieten en waar wij een positieve bijdrage kunnen leveren door meer actief eigenaarschap te tonen. Daarbij richten we ons op ons eigen handelen. Cultuur en structuur kunnen elkaar in positieve en negatieve zin versterken. Waar relevant zullen wij ook structuurverbeteringen in beeld brengen. 

Wij gaan niet over de woorden en handelen van andere raadsleden en het college. Gelet op de gewenste cultuur die wij met elkaar nastreven verwachten wij van een ieder een duidelijke stellingname. En vooral en juist ook van ons dagelijks bestuur verwachten wij dat zij als cultuurdragers ondubbelzinnig stelling nemen. Wij begrijpen dat een ieder net als wij tijd nodig heeft voor reflectie en het geven van een zinvolle betekenis aan de uitkomsten van deze rapportage. Wij stellen voor ieders reflecties te delen en met elkaar hierover de dialoog aan te gaan. 

Zolang niet naar tevredenheid van alle betrokkenen deze kwestie is rechtgezet zullen wij de communicatie en uitwisseling met de aandragers en betrokken collegelid beperken tot het zakelijk noodzakelijke. Wij realiseren ons dat deze stap een grote druk legt op alle betrokkenen. Gezien de ernst van de situatie vinden wij dit niet alleen noodzakelijk maar vooral ook verwachten wij hiermee de weg naar de gewenste open en transparante bestuurscultuur waarin we elkaar aanspreken in te zetten.

Namens fractie PvdA

Anton, Zahraa, Menno, Jan en Maarten