Uit de fractie…

De afgelopen weken heeft de fractie veel tijd gestoken in de voorbereiding van het zwembad debat. Daarvan wordt uitgebreid verslag gedaan in deze Nieuwsbrief. Maar ook andere zaken kregen de aandacht van de fractie. 
Zo heeft zij vragen gesteld aan het college, met als wens dat het college een voortrekkersrol wil gaan spelen bij het realiseren van een nieuwe spoorlijn vanuit de Randstad naar Groningen, de Lelylaan. De burgemeester beaamde het belang voor Drachten en deed de toezegging een belangrijke rol te willen spelen in de lobby om deze spoorlijn te realiseren. Er zijn inmiddels ook al contacten gelegd met andere belanghebbende gemeentes. Ze zijn van plan om gezamenlijk op te trekken.  

Daarnaast heeft de fractie vragen gesteld over de overlast die groepen jongeren veroorzaken. Niet vanuit een “law en order” mentaliteit, maar meer om het gesprek aan te gaan met deze groepen om te onderzoeken welke wensen en behoeften er bij hen zijn. Al is er natuurlijk ook niets op tegen om jongeren aan te spreken op hun niet gepaste gedrag. In de beantwoording bleek dat de burgemeester deze aanpak ondersteunde en dat er vanuit de gemeente ingezet wordt om met de jongeren tot een oplossing te komen. 

Voor de komende maanden staan er een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. Om te beginnen met De Omgevingsvisie. Een belangrijk document op het gebied van ruimtelijke ordening. 

Daarnaast komt in november de begroting aan de orde. Ieder jaar weer belangrijk, zeker in deze tijd, waarin gemeentes, ook Smallingeland, het financieel moeilijk hebben.  

Kortom de fractie hoeft niet stil te zitten de komende maanden. 

Jaap Munniksma