Ga naar de inhoud

Vragen en antwoorden over Museum Dr8888

Ik zag dat er een raadsvoorstel is om €12.5 mln in de huisvesting van het museum te stoppen. Moeten we wel weer zoveel geld aan cultuur uitgeven? De gemeente lijkt wel te smijten met geld!

De vraag is misschien een beetje populistisch van toon, maar in essentie zeer terecht. Hoeveel geld gaat er naar de cultuursector en hoeveel geld naar bijvoorbeeld economische sectoren als het Centrum en de revitalisering van het industrieterrein De Haven is bij uitstek een politieke sturingsvraag. In het coalitieakkoord is hiervoor de basis te vinden. Daarbij is het uitgangspunt niet om cultuur tegenover economie te zetten, maar als gelijkwaardige actoren die gezamenlijk de samenleving dragen.

Mooi woorden, maar het gaat wel om heel veel geld en wie zegt me dat het niet nog veel meer wordt?

Twaalf en een half miljoen euro is inderdaad veel geld. Dat geld is bedoeld voor uitbreiding en verbouwing. Dus net als bij een woning gaat het uiteindelijk om de jaarlijkse kosten. Om de hogere huur te kunnen betalen is het voorstel om de gemeentelijke subsidie €300.000,- jaarlijks te verhogen. Ook veel geld, maar dat is al in de gemeentebegroting voorzien. Als het budget niet voldoende blijkt te zijn zal de gemeenteraad daar eerst over moeten besluiten en kan bijvoorbeeld afwegen of een ander plan dan de voorkeur heeft.

Toch even doorvragen, wat schieten we nu ermee op dat het museum uitbreid? Is het toch niet vooral een elitair speeltje voor de burgemeester en andere pipo’s?

Hiermee doe je het museum echt tekort. Zo komen er jaarlijks ongeveer 2000 basisschool leerlingen lessen volgen over kunst en cultuur. Daarnaast worden speciale projecten gedaan voor en door leerlingen (250) van het voorgezet onderwijs, de ROC’s en ook het speciaal onderwijs. Het museum heeft een breed cultuuraanbod waar een groot deel van onze inwoners van profiteert. Ook vormt het museum een belangrijke drager van het DNA van Drachten en draagt zo bij aan de aantrekkelijkheid van het centrum, als woonplaats en voor de recreant.

Oké, maar ik hoor aldoor dat de gemeentelijke financiën niet op orde zijn. Hoe zit het dan? 

De gemeentelijke financiën zijn best gezond en deze plannen voor het museum zit al in de meerjarenraming. Het vervelende voor de gemeente is dat de gemeentelijke Rijksbijdrage vanaf 2026 fors terugloopt. De gemeenten hebben met het rijk afgesproken dat Rijk en gemeente samen op zouden trekken. Is er meer geld dan krijgt iedereen een beetje daarvan. Is er minder dan neemt iedereen daar ook wat van voor zijn rekening. In 2026 gaat het Rijk een andere systematiek hanteren en daardoor dreigen de gemeenten gezamenlijk circa € 3 miljard mis te lopen. Hier is veel protest en gesteggel over en veel hangt af van wat het nieuwe kabinet hiermee gaat doen. Het college heeft in de meerjarenraming al voor ongeveer 50% rekening gehouden met de daling rekening gehouden. Krijgen we in 2026 daadwerkelijk te maken met veel minder rijksinkomsten dan zal dan over de gehele gemeentelijke begroting de afweging gemaakt moeten worden en naast de uitgaven kan je dan natuurlijk ook altijd kijken naar de inkomsten.

Overigens heeft  de VNG gemeenten opgeroepen om het begrotingstekort zichtbaar te maken en niet te “verdoezelen”. Het college heeft hierin dus een soort middenweg gekozen die door de hele raad gesteund is.

Klinkt aannemelijk, maar is het niet beter om het zekere voor het onzekere te nemen en even te wachten totdat er duidelijkheid is over de rijksinkomsten?

Het wachten heeft ook een prijskaartje. En iets principiëler; waarom deze vraag stellen bij cultuuruitgaven en niet bijvoorbeeld bij de economische agenda van de gemeente. En uitbreiding van het museum is geen kers op de taart maar vormt essentieel onderdeel van de gemeenschap die we willen zijn.

Jullie gaan dus voor stemmen? 

Als je bedoelt voor het beschikbaar stellen van het budget, ja. Maar feitelijk heeft de hele raad dat al gedaan bij de kadernota en de begroting. Waar het nu omgaat is of het plan dat er nu ligt voldoende basis vormt voor de vervolgstappen. Daar zijn we nog niet uit en horen graag ook uw mening.