Meteen naar de inhoud

Vrijwilligers verdienen waardering

De inzet van vrijwilligers is van grote maatschappelijke waarde. Dat wisten we al, maar werd opnieuw duidelijk gemaakt tijdens het werkbezoek dat de PvdA fractie bracht aan de MOS maandag 22 februari j.l. Met Rachel van den Hoogen, directeur van de MOS en Annet Folkertsma, jeugdcoördinator, sprak de PvdA fractie hierover.

Binnen de MOS zijn zo’n 500 vrijwilligers actief op allerlei terreinen: van peuterspeelzalen tot ouderenwerk; computercursussen voor ouderen tot taal stimulering en inburgeringscursussen.
Al deze vrijwilligers worden aangestuurd door professionele krachten.
Volgens Rachel van den Hoogen is de reden waarom mensen zich als vrijwilliger melden divers:

  • voor sommigen is het vrijwilligerswerk een opstap naar een reguliere baan;
  • anderen zien het als een welkome aanvulling op hun betaalde werk;
  • en voor een groep is het een zinvolle tijdsbesteding na hun arbeidzame leven.

Voor alle vrijwilligers geldt dat het hen helpt om op een actieve wijze deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

De afgelopen jaren heeft binnen de MOS een cultuuromslag plaats gevonden. Organiseerde ze eerst activiteiten vóór de mensen, tegenwoordig staat de vraag van mensen centraal en ondersteunt de MOS de initiatieven die uit de mensen zelf  komen om die verder vorm en inhoud te geven.

Middels de vrijwilligerscentrale “Talent” bemiddelt de MOS om mensen een vrijwilligersbaan te laten vinden binnen de non-profit sector. Aandachtspunt hierbij is de mogelijke verdringing: nemen vrijwilligers niet de plek in van een betaalde kracht? Volgens Rachel wordt hier kritisch naar gekeken om dit te voorkomen.

Sinds de invoering van de WMO heeft de MOS ook een belangrijke rol bij de gebiedsteams.
In de gebiedsteams wordt gekeken hoe individuele mensen ondersteund kunnen worden als ze ergens mee zitten. Mochten bepaalde zaken vaak in een wijk voorkomen, dan wordt in het wijkteam besproken welke mogelijkheden er zijn ter verbetering. Dit kan zeer divers zijn:  van slecht tuinonderhoud op grotere schaal, tot veel mensen met taalontwikkelingsproblemen. Vaak helpt de inzet van vrijwilligers mee om zaken op te lossen. De nadruk komt hierbij steeds meer te liggen op de preventieve kant.

Tijdens het werkbezoek wordt ook gesproken met een groep vrijwilligers die werkzaam zijn in diverse Smallingerlandse organisaties. Voor allen geldt dat ze vanuit een maatschappelijke betrokkenheid actief zijn. Zorg over de voortzetting van hun werk is er ook. Een alsmaar groter wordende groep wil zich niet voor een langere tijd ergens aan binden. Dit maakt het aantrekken van nieuwe krachten tot een lastige zaak. Ook het langer doorwerken wordt als reden genoemd dat er minder mensen beschikbaar zijn. Keert de wal hier het schip, nu de overheid aan de ene kant wil dat er langer doorgewerkt wordt en aan de andere kant in de participatiemaatschappij een groter beroep op vrijwilligheid wordt gedaan?

Alle aanwezigen gaven aan dat het vrijwilligerswerk hen veel voldoening geeft, sommigen doen het al meer dan 25 jaar. De waardering die ze voor hun inzet krijgen, halen ze vooral uit het directe contact dat ze met de mensen hebben. Per organisatie is er een groot verschil hoe dit tot uiting wordt gebracht.

Over een paar maanden komt de gemeente met een nota over het vrijwilligerswerk in Smallingerland. Mede op basis van de gesprekken deze middag, zal de fractie zich hierover een oordeel vormen.