zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur.

We willen dat alle inwoners van Smallingerland zich hier prettig voelen. Iedereen moet mee kunnen doen. Daarvoor zijn goede en goed toegankelijke zorg, onderwijsvoorzieningen en sport- en cultuurfaciliteiten van belang. 

Aandachtspunten in Smallingerland

In onze gemeente wonen veel mensen die weinig kunnen besteden. Naar schatting leven  1300 –  1500  kinderen in een gezin met een minimum inkomen. Ook zij moeten deel kunnen nemen aan sport-, culturele activiteit of schoolreisje.
Er zijn steeds meer mensen die zich eenzaam voelen. Dit geldt voor jong en oud. Vaak is er ook sprake van armoede, schuldproblemen of laaggeletterdheid. Als mensen minder eenzaam zijn, voelen ze zich gelukkiger en tellen ze mee in de samenleving. Daarom moet de gemeente er alles aan blijven doen om deze mensen te ondersteunen en te activeren.
Als iemand met een uitkering gaat werken kan dit er toe leiden dat het inkomen omlaag gaat. Door dit te voorkomen is de stimulans om aan het werk te gaan groter. Landelijk zijn er mogelijkheden om te experimenteren met het basisinkomen voor bijstandsgerechtigden, waardoor zij mogen bijverdienen en geen sollicitatieplicht hebben.
Een grote groep vrijwilligers zet zich in voor de samenleving. Zij zijn de bouwstenen voor “de zorgzame samenleving.” Vaak gebeurt dit anoniem, of in kleine kring. Mede gezien het maatschappelijk belang verdient dit volop waardering en ondersteuning.
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugd- en ouderenzorg. Deze taken zijn goed opgepakt. Er valt niemand tussen wal en schip. Toch zal ook de komende jaren hier nog veel aandacht naar uitgaan om één en ander optimaal vorm te geven.

Wat willen wij aanpakken de komende jaren?

 • Armoede-, schulden- en laaggeletterdheid problematiek. Wij willen hierin een actieve rol van de gemeente, zodat de doelgroepen daadwerkelijk gebruik maken van de regelingen die voor hen bedoeld zijn. Hierbij wordt samengewerkt met o.a. scholen, woningbouwcorporaties en werkgevers.
 • Kindpakket. Wij stellen voor om met onorthodoxe methoden te experimenteren om zo alle belanghebbenden te bereiken.
 • Schuldhulpverlening. Het kan iedereen overkomen door omstandigheden aangewezen te zijn op schuldhulpverlening. Wij staan een actieve en menselijke aanpak voor. Vroegtijdige signalering, aanpak en begeleiding zijn hierbij uitgangspunten. Wij willen dat Smallingerland toonaangevend wordt in een humane en proactieve aanpak. De gemeente neemt de regie bij schuldenproblematiek. Daarbij denken wij onder andere aan de methodiek van het overnemen van het budgetbeheer om zo de schuldhulpverlening overzichtelijker te maken. Bij succes zou budgetbeheer ook als vrijwillige voorziening, die niet gekoppeld is aan schuldenregeling, aangeboden kunnen worden.
 • Eenzaamheid.  Eenzaamheid is een belangrijke oorzaak voor buitensluiten, ziekte en een laag welbevinden. De PvdA zet in op maatwerk: een meerjarige en samenhangende aanpak met inzet van iedereen.
 • Eigen risico zorgverzekering. Wij willen dat de gemeente contracten sluit met de zorgverzekeraar De Friesland om mensen met een AV Friso polis de mogelijkheid te geven het eigen risico mee te verzekeren.
 • Basisinkomen. We beginnen met experimenten waarbij mensen met een bijstandsuitkering een basisinkomen ontvangen en geen sollicitatieplicht meer hebben.
 • Zorg voor mantelzorgers. Wij willen samen met onze buurgemeentes en een zorgpartij streven naar het ontwikkelen van een ‘respijthuis’, om mantelzorgers die overbelast zijn, de mogelijkheid te bieden tijdelijk de hulp aan partner of familielid over te dragen en zo de kans te krijgen om op adem te komen.
 • Vrijwilligerswerk. Wij vinden dat de inspanning van vrijwilligers beloond mag worden. Vrijwilligerswerk dat gedaan wordt door bijstandsgerechtigden zien wij altijd als “participatie in de maatschappij” en mag dan ook beloond worden met een vrijwilligersvergoeding. Gemeentelijke uitkeringen en bijstand dienen vervolgens niet gekort te worden. De gemeente stimuleert stichtingen en verenigingen hier invulling aan te geven.
 • Jeugd-, en ouderenzorg. De PvdA wil toe naar ontschotting van de budgetten in de zorg, minder administratie en minder verschillende hulpverleners achter de voordeur. De PvdA zet in op een lerende gemeenschap. Eigen verantwoordelijkheid, inzet van het eigen netwerk gaan hand in hand met ondersteuning, behandeling en hulpverlening.
 • Jongeren met psychosociale klachten. We willen een pilot met “praktijkondersteuners jeugd” bij de huisartsen. Deze praktijkondersteuner werkt een aantal uren per week in de huisartsenpraktijk met jongeren met psychosociale klachten.
 • Schoolverlaters. Jongeren die voortijdig de school verlaten moeten extra begeleiding krijgen om terug te keren in het onderwijs. Mocht het toch niet lukken om het onderwijs af te maken, dan verdienen die jongeren het om op een andere manier geholpen te worden om hun plek in de samenleving te vinden.