Werkbezoek van de fractie aan Oudega heeft geleid tot schriftelijke vragen

PvdA fractie en bestuur op bezoek in Oudega.

De PvdA Smallingerland heeft voor de zomer een werkbezoek aan Oudega gebracht en uitgebreid met een delegatie bewoners van gedachten gewisseld over wat hen bezig houdt met betrekking tot hun dorp. Vele onderwerpen zijn hierbij de revue gepasseerd. Een aantal zaken bleek een relatie te hebben met de plannen rond ‘Oudega aan het Water’ en waren voor de PvdA aanleiding tot het stellen van vragen aan het college.

Men vond onder andere dat de informatie voor agrariërs teveel schriftelijk plaatsvond. Als nadeel werd ervaren dat men niet direct kon reageren of vragen stellen, waardoor men met vragen bleef zitten. Vragen waren er ook over een slibdepot op een weiland dat onderdeel uitmaakt van de planomgeving van ‘Oudega aan het water’. Door te laat te starten zou de provinciale subsidie kunnen wegvallen en het plan mogelijk te duur worden.

De plannen voor de nieuwe haven konden op grote bijval rekenen, maar men vond dat aan de oude vervallen loods die er staat wel wat moest gebeuren. Zorgen waren er ook met betrekking tot de verkeersveiligheid. Door “Oudega aan het Water’ zullen meer mensen Oudega bezoeken, via het water, maar ook via de weg. De huidige toegangswegen naar Oudega zijn zeer smal en passend bij het huidige gebruik. Men maakt zich zorgen over de mogelijk toe te nemen verkeersdruk en het hiermee gepaard gaande verhoogde risico op ongevallen.

Door de zomervakantie heeft de beantwoording iets langer op zich laten wachten dan gebruikelijk, maar onlangs hebben we de antwoorden van het college gekregen.

Volgens het college zijn na de zomervakantie informatieavonden gepland met de grondeigenaren, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De komende maanden is het de bedoeling betrokken partijen, waaronder werkgroep Oudega, de grondeigenaren, de LTO, de Marrekrite, It Fryske Gea, te vragen mee te denken en te adviseren over het project.
De provincie Fryslân maakt voor een periode van maximaal 3 jaar gebruik van een tijdelijk weiland-depot nabij Oudega. In het voorjaar van 2018 moet het depot worden ontmanteld. De start van het project Oudega aan het water staat gepland na de zomer van 2018 en past binnen de subsidieafspraken met de provincie.
Het is de bedoeling dat de oude loods bij de haven door particuliere initiatieven tot ontwikkeling zal worden gebracht. Hij staat te koop en hiervoor zijn inmiddels door een aantal gegadigden voorlopige plannen aan de gemeente voorgelegd.

Het college realiseert zich dat het recreatieve verkeer op de weg in de zomermaanden in de jaren na de planrealisatie enigszins zal toenemen. De verbetering van de landbouwstructuur zal voor een vermindering van het aantal verkeersbewegingen door de kern van Oudega zorgen. Het landbouwverkeer van oost naar west en visa versa neemt in de toekomst af. Men verwacht dan ook dat de verkeersdrukte in het 30 km gebied niet zal leiden tot meer gevaarlijke situaties.

Roel Haverkort
Raadslid