Wordt u goed geholpen?

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei 2019 heeft de PvdA fractie een amendement (= een wijziging op een raadsvoorstel) ingediend waarin het college van B&W wordt opgedragen tot het instellen van een externe onafhankelijke ombudsfunctionaris. 

In een tijd waarin gemeentes steeds meer uitvoerende taken krijgen, is het voorstelbaar dat burgers het niet eens zijn met een beslissing. Niet omdat gemeentes slecht werk verrichten, maar soms ook door botsende belangen. 

Op dit moment kunnen burgers een klacht indienen als ze zich onheus bejegend voelen. Deze wordt dan intern behandeld in het gemeentehuis. Dit kan voor sommigen een drempel zijn om hun bezwaar kenbaar te maken. 

Een ombudsfunctionaris staat los van de gemeentelijke organisatie en kan dan ook onpartijdig een afweging maken. 

Een ombudsfunctionaris is niet alleen “een klachtenverzamelaar”, maar kan ook signalen uit de samenleving oppikken en op grond daarvan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen, ter verbetering van de dienstverlening door de gemeente. 

Dit laatste stond al in het verkiezingsprogramma van de PvdA Smallingerland en is nu ook een speerpunt van het huidige college van B&W. 

Het amendement is in de raad besproken en unaniem aangenomen.