Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 29 maart 2021

Hierbij nodigt het bestuur van de PvdA afdeling Smallingerland alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 29 maart a.s., aanvang 19.30 uur.
In verband met de Coronamaatregelen wordt deze bijeenkomst online gehouden.
Naast de gebruikelijke huishoudelijke punten, zal de bijeenkomst in het teken staan van de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

U kunt de onderliggende stukken inzien door op de bijbehorende link te klikken (onderstreepte agendapunt).

De agenda ziet er als volgt uit:

1 Opening en mededelingen
2 Ingekomen stukken
3 Impressie ALV 30 november 2020
4 Terugblik op de landelijke verkiezingen van 17 maart
5 Jaarverslag 2020 bestuur.
6 Financieel jaarverslag 2020
7 Verslag Kascommissie*
8 Jaarverslag 2020 fractie
9 Jaarverslag 2020 ombudsteam
10 Bestuursverkiezingen**

11 Voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen:

-Vaststellen: fractieprofiel; profiel raadslid; profiel lijsttrekker; profiel wethouder

Vaststelling onafhankelijke kandidaatstellingscommissie.

-Benoeming werkgroep verkiezingsprogramma en werkplan opstellen verkiezingsprogramma.

Memo voorkeur voor benoeming wethouders van PvdA .
12 Rondvraag
13 Sluiting

*Ad 7: Verslag Kascommissie.
Vanwege de Corona maatregelen vindt op advies van het landelijke partijbestuur de kascontrole op een later tijdstip plaats.

** Ad 10: Bestuursverkiezingen:
Cees Kuipers is volgens het rooster van aftreden aftredend.
Jannigje Dijkstra heeft aangegeven na de ALV te stoppen met haar bestuurlijke taken/ penningmeesterschap.
We zijn dan ook op zoek naar personen die een bestuursfunctie op zich willen nemen, met een voorkeur voor het penningmeesterschap. Belangstellenden kunnen zich tot 1 dag voor de bijeenkomst melden bij Bert van der Meulen (voorzitter) of Jaap Munniksma (secretaris)

Telefoon/ mailadres Bert van der Meulen: 06 52145863, bertvandermeulen77@gmail.com
Telefoon/ mailadres Jaap Munniksma: 06 22610600, j.munniksma@gmail.com

Alle leden ontvangen op 26 maart de inlogcode voor deze bijeenkomst.

Namens het bestuur vriendelijke groeten,
Jaap Munniksma
(secretaris)