Uitnodiging ALV 11 maart

Op maandag 11 maart houdt de PvdA afdeling Smallingerland zijn jaarlijkse voorjaarsvergadering.

Naast de huishoudelijke onderwerpen zal deze bijeenkomst in het teken staan van de Provinciale Staten en Wetterskip verkiezingen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1 Opening

2 Mededelingen en ingekomen stukken

3 Verslag ALV d.d. 12 november 2018

4 Diverse (jaar)verslagen:

Jaarverslag 2018 bestuur

Financieel jaarverslag 2018

-Verslag Kascommissie

Jaarverslag ombudsteam

5 Bestuursverkiezing: Cees Kuipers en Jaap Munniksma zijn aftredend en herkiesbaar

6 Jaarverslag 2018 fractie

7 Toelichting fractie over aantrekken wethouder Cor Trompetter en kennismaking

8 Rondvraag.

Pauze

De verkiezingen van de Provinciale Staten en Wetterskip.

Wat staat er op het spel?

Speciale gast:  Edou Hamstra nr 3 op de lijst

Tijd: 19.30 uur (Zaal open vanaf 19.00 uur)

Plaats: Wijkcentrum de Utwyk, Oud Ambacht 116, 9207 ZZ Drachten.

De stukken voor deze vergadering staan vanaf 6 maart op onze site: www.pvdasmallingerland.nl.

Ook niet-leden en belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 20.00 uur

OPROEP

Op dit moment bestaat het bestuur uit vier personen.

We zijn nog op zoek naar een 5e lid die het bestuur wil versterken.

Hiervoor kunt u zich melden bij de voorzitter Bert v.d. Meulen (o6-52145863) of

bij de secretaris Jaap Munniksma (0512-530029).

Aanmelden kan tot maandag 11 maart, 19.30 uur.