Meteen naar de inhoud

Uitnodiging ALV d.d. 11 april 2022

Op 11 april houdt de PvdA afdeling Smallingerland zijn jaarlijkse voorjaarsvergadering.
Het bestuur nodigt haar leden hiervoor van harte uit om na een lange periode weer fysiek bij elkaar te komen.
Naast de gebruikelijke huishoudelijke punten, is er deze bijeenkomst aandacht voor de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart en de daarop volgende ontwikkelingen binnen de fractie en de plannen met betrekking tot het vliegveld Drachten.

De agenda ziet er als volgt uit:

1 Opening en mededelingen
2 Ingekomen stukken
3 Impressie ALV 29 november 2021
4 Terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart en vervolg
5 Jaarverslag bestuur 2021
6 Financieel jaarverslag 2021 – toelichting tijdens de vergadering
7 Verslag Kascommissie – mondelinge toelichting
8 Jaarverslag 2021 fractie
9 Jaarverslag 2021 ombudsteam
10 Werkplan Werving Vrijwilligers – ter bespreking
11 Bestuursverkiezingen en afscheid vertrekkende bestuursleden
12 Rondvraag

Pauze

Thema:
13 De plannen met betrekking tot het vliegveld Drachten.
14 Sluiting

Plaats: Brede School de Drait
Aanvang: 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur)

Toelichting:
Agendapunt 11 – Bestuursverkiezingen:
Aftredend en herkiesbaar:

  • Bert van der Meulen, voorzitter
  • Cees Kuipers, lid
    Aftredend en niet herkiesbaar:
  • Jaap Munniksma, secretaris
  • Jannigje Dijkstra, penningmeester

De volgende kandidaten* zijn verkiesbaar:
*Jan van der Schaaf, in functie van penningmeester
*Wim van der Berg, lid
Wim Ram, bestuurslid is bereid de functie van secretaris in te nemen.

Belangstellende kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot 5 minuten voor de vergadering melden bij de voorzitter Bert vd Meulen. (Telefoon/mailadres: 06 11446791, bertvandermeulen77@gmail.com)

Agendapunt – Plannen m.b.t. vliegveld Drachten
Mark Bakker, woordvoerder van de vrienden van vliegveld Drachten geeft een toelichting op de plannen. Onze fractievoorzitter Anton Pieters geeft de politieke stand van zaken weer.

Alle bijlagen bij de agendapunten staan vanaf 31 maart op onze site: www.pvdasmallingerland.nl

Vriendelijke groeten,
Jaap Munniksma
(secretaris)